40 zł za przyjęcie uchodźcy

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie.

Kto może otrzymać świadczenie?

Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Ważną informacją jest to, świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski i jest wypłacane z dołu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony.

Ważne!

W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie?

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Kwota ta może zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy. Wyższa kwota może być przyznana również gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Ważną informacją jest to, że rozpatrzenie wniosku nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Należne na podstawie wniosku świadczenia, są wyłącznie realizowane na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski można składać:

Osobiście

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34

Korespondencyjnie

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

W formie elektronicznej

ePUAP: /GCSGdansk/SkrytkaESP – jako pismo ogólne do urzędu

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku

Najczęściej zadawane pytania