Dalsza wypłata świadczeń dla cudzoziemców

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Ważność wydanych zezwoleń na pobyt oraz na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ulegnie automatycznemu przedłużeniu. To ważna informacja dla cudzoziemców, pobierających świadczenia wypłacane przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Przedłużenie zezwolenia na pobyt i pracę oznacza wydłużenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+ oraz funduszu alimentacyjnego.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m. in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców mających prawo do pobytu i pracy w Polsce.

Zgodnie z zapisami ustawy, ważność wydanych zezwoleń na pobyt oraz na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ulegnie przedłużeniu do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii).

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca oraz posiadanych zezwoleń będzie dotyczyło sytuacji, w których dotychczasowe dokumenty uprawniające do legalnego pobytu i wykonywania pracy na terenie RP straciły swoją ważność od 14 marca 2020 r., czyli od momentu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać przedłużenie wypłaty świadczeń? Czy niezbędny będzie wniosek lub podanie?

Przedłużenie prawa do świadczeń nie będzie wymagało złożenia nowego wniosku, a Centrum będzie prowadziło postępowanie z urzędu.

W ramach ww. postępowania będziemy musieli potwierdzić, czy świadczeniobiorca spełnia warunki do kontynuacji świadczeń. Większość danych pozyskamy sami z dostępnych systemów. W przypadku konieczności uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień, będziemy kontaktowali się z zainteresowanymi telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.