Klauzula informacyjna RODO dla osób ubiegających się o obniżkę dochodową czynszu lokali komunalnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. – (dalej: RODO), Gdańskie Centrum Świadczeń przedstawia poniższe informacje:

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
e-mail: gcs-kancelaria@gdansk.gda.pl
tel.: 58 326 50 00

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych osobowych w Gdańskim Centrum Świadczeń możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informację na adres gcs-iod@gdansk.gda.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia uprawnień do obniżki dochodowej czynszu lokalu komunalnego, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisami prawa miejscowego dotyczącymi gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty realizujące politykę mieszkaniową Gminy Miasta Gdańska oraz podmioty współpracujące z Gminą Miasta Gdańska przy realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W związku z tym, po otrzymaniu przez Gdańskie Centrum Świadczeń Twojego wniosku o obniżkę dochodową czynszu a następnie po zebraniu niezbędnych informacji, Twoje dane osobowe będą przekazane do Gdańskich Nieruchomości S.Z.B. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, celem dalszego ich przetwarzania w celu zakończenia postępowania o udzielenie obniżki dochodowej czynszu. Na tym etapie z inspektorem ochrony danych osobowych w Gdańskich Nieruchomościach S.Z.B. możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informację na adres iodo@nieruchomoscigda.pl

Dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzanych w Gdańskim Centrum Świadczeń mogą mieć także:

  • upoważnieni pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Centrum,
  • podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

Źródła pochodzenia danych

Obok danych osobowych pozyskanych od Ciebie, dane mogą pochodzić także od pracodawców oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia).

W zakresie wynikającym z przepisów prawa możesz żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia Twojego wniosku.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przewiduje się przekazywania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Gdańskie Centrum Świadczeń celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa upoważniające do zachowania, kontroli i archiwizacji pozyskanych danych, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną Gdańskiego Centrum Świadczeń. Przy obsłudze obniżki dochodowej czynszu lokali komunalnych okres ten wynosi 2 lata licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym sprawa została przekazana do Gdańskich Nieruchomości S.Z.B.