Gdański Bon Żłobkowy – FAQ

Wyszłam za mąż pod koniec 2020 r. Z dochodu osiągniętego w 2020 roku rozliczałam się w Gdańsku. Mój mąż natomiast rozliczył się jeszcze poza Gdańskiem. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o bon żłobkowy?

NIE

Bon żłobkowy przysługuje rodzicom lub opiekunom, pod warunkiem, że oboje dokonali rozliczenia swoich dochodów w urzędzie skarbowym na terenie Miasta Gdańska. W opisywanej sytuacji, nie spełnia Pani tego warunku. Dopiero w kolejnym roku będą mogli Państwo skorzystać ze świadczenia.


Moje dziecko uczęszcza do żłobka niepublicznego. Nigdy nie ubiegałem się o przyjęcie do placówki publicznej i tym samym moje dziecko nie jest na liście oczekujących na przyjęcie do żłobka prowadzonego przez Gdański Zespół Żłobków. Czy w tej sytuacji otrzymam świadczenie?

TAK

Bon żłobkowy przysługuje nie tylko osobom, których dzieci znajdują się aktualnie na liście osób oczekujących na przyjęcie do placówki publicznej. Z tego świadczenia mogą również skorzystać rodzice, który nie ubiegali się i nie będą ubiegać się w trakcie pobierania świadczenia o przyjęcie do tego typu placówki publicznej.


Rozliczałam się z mężem w Gdańsku. Czy muszę przedstawić jakiś dokument z Urzędu Skarbowego na potwierdzenie powyższego?

NIE

Przy wypełnianiu wniosku należy jedynie złożyć oświadczenie o rozliczaniu się z dochodów obojga rodziców dziecka na terenie Gdańska. Nie ma konieczności dostarczania dokumentu z Urzędu Skarbowego na poświadczenie tego faktu. W przypadku wątpliwości, Gdańskie Centrum Świadczeń, ma jednak możliwość wezwania klienta do przedłożenia PIT-u potwierdzającego miejsce zamieszkania i urząd skarbowy, do którego zostało złożone rozliczenie podatkowe.


Oboje z ojcem dziecka pracujemy, a nasze dziecko uczęszcza do klubu dziecięcego. W jaki sposób liczony jest dochód przy ustalaniu prawa do bonu żłobkowego?

Dochód rodziny liczony jest analogicznie jak w przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego. Brany jest pod uwagę dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny. Przy ustalaniu prawa do bonu na rok szkolny 2021/2022 uwzględniamy dochód z 2020 roku. Jednakże, w przypadku kiedy sytuacja dochodowa rodziny od 2020 roku uległa zmianie np. nastąpiła utrata zatrudnienia lub podjęcie nowego zatrudnienia, sytuacja ta będzie uwzględniana przy ustalaniu dochodu rodziny.


Mieszkam w Gdańsku, ale dziecko uczęszcza do żłobka niepublicznego poza terenem Gdańska blisko mojego miejsca pracy. Czy będzie mi przysługiwał bon żłobkowy?

NIE

Placówka niepubliczna, z którą zawarta jest umowa o świadczenie opieki, musi znajdować się na terenie Gdańska i być wpisana do rejestru żłobków, klubów dziecięcych lub rejestru dziennego opiekuna prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska. Z tego też powodu wykluczona jest możliwość otrzymania bonu w sytuacji, kiedy dziecko uczęszcza do żłobka
w innej gminie.


Przebywam na urlopie rodzicielskim. Chciałabym zapisać dziecko do żłobka. Czy będzie mi przysługiwało świadczenie za czas, kiedy będę odprowadzać dziecko celem tzw. aklimatyzacji?

NIE

Warunkiem otrzymania bonu, jest objęcie dziecka opieką w żłobku w wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 5 godzin dziennie. W okresie aklimatyzacji czas pobytu dziecka w placówce niepublicznej nie spełnia zazwyczaj tego warunku.


Jestem osobą niepracującą, ale zamierzam podjąć zatrudnienie od miesiąca września. Czy w tej sytuacji mogę złożyć wniosek o bon żłobkowy już w lipcu?

TAK

Ma Pani możliwość złożenia wniosku już w lipcu. Do wniosku dołączy Pani oświadczenie o zamiarze oraz terminie podjęcia zatrudnienia. Należy jednak mieć świadomość, że wniosek zostanie rozpatrzony dopiero po podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (np. rozpoczęcie działalności gospodarczej)  i przedstawieniu dokumentacji potwierdzających zatrudnienie.


Nie jestem zatrudniona na etacie, ale prowadzę działalność gospodarczą. Czy zatem również będę mogła otrzymać bon?

TAK

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, podobnie jak wykonywanie pracy w ramach pracy na etacie, jest formą zatrudnienia. Wobec powyższego spełnia Pani warunek pozostawania w zatrudnieniu i jak najbardziej świadczenie będzie przysługiwało przy założeniu spełnienia pozostałych warunków.


Czy fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności np. dziecka lub innego członka mojej rodziny wpływa na prawo do bonu żłobkowego?

TAK

Jeżeli któryś z członków rodziny, niezależnie czy będzie to dziecko, czy rodzic, posiada orzeczenie o niepełnosprawności (dot. dzieci do 16 roku życia) lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, to przy ustalaniu prawa do gdańskiego bonu żłobkowego nie obowiązuje kryterium dochodowe. Oznacza to, że w takiej sytuacji, nie będziemy weryfikować dochodu rodziny.

Do wniosku nie trzeba dołączać orzeczenia. Wystarczy, że wnioskodawca wskaże we wniosku dane członka rodziny z niepełnosprawnością. Informację o posiadanym orzeczeniu pozyskamy samodzielnie z systemów zewnętrznych.


Żłobek, do którego uczęszcza moje dziecka otrzymał dofinansowanie z programu „Maluch+” i z tego powodu opłata za pobyt dziecka uległa zmniejszeniu o 100 zł miesięcznie. Czy powinnam zgłosić ten fakt?

TAK

Skoro wysokość bonu uzależniona jest od wysokości opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej, to każda zmiana ponoszonych opłat wiąże się z koniecznością ponownego przeliczenia wysokości bonu. Osoba pobierająca świadczenie powinna niezwłocznie poinformować nas o tych zmianach, aby nie poszło do nienależnie pobranych świadczeń.

Analogicznie, podwyższenie wysokości opłaty, daje możliwość uzyskania wyższego dofinansowania. Należy jednak pamiętać, że maksymalna jego wysokość to 500 zł miesięcznie.


Jednym z warunków od nowego roku szkolnego 2021/2022 jest złożenie oświadczenia o tym, że moje dziecka posiada wszystkie obowiązkowe szczepienia ochronne. Moje dziecko jednak nie posiada tych szczepień ze względu na stan zdrowia. Czy w tej sytuacji nie będę mogła skorzystać z bonu?

NIE

W opisywanej przez Panią sytuacji, kiedy dziecko nie mogło być poddane szczepieniom z przyczyn obiektywnych tj. stanu jego zdrowia, to bon żłobkowy będzie Pani przysługiwał. Należy jednak przedstawić zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zwolnieniu z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych dziecka.


Pobieram bon żłobkowy, a mój mąż właśnie stracił zatrudnienie. Wiem, że muszę zgłosić ten fakt do Gdańskiego Centrum Świadczeń. Czy w tej sytuacji bon żłobkowy zostanie mi wstrzymany?

NIE

Rzeczywiście, jednym z warunków pobierania bonu jest aktywność zawodowa opiekunów dziecka. Jednakże fakt utraty zatrudnienia w trakcie jego pobierania nie pozbawi Państwa natychmiast tego świadczenia. Będzie ono jeszcze wypłacane przez kolejne 3 miesiące. Jest to czas na aktywne poszukiwanie pracy przez Pani męża. Dopiero po upływie tego czasu, jeżeli mężowi nie uda się podjąć nowego zatrudnienia, prawo do bonu żłobkowego zostanie uchylone.