Gdański Bon Żłobkowy – FAQ

Wyszłam za mąż pod koniec 2019 r. Z dochodu osiągniętego w 2019 roku rozliczałam się w Gdańsku. Mój mąż natomiast rozliczył się jeszcze poza Gdańskiem. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o bon żłobkowy?

NIE

Bon żłobkowy przysługuje rodzicom lub opiekunom, pod warunkiem, że oboje dokonali rozliczenia swoich dochodów w urzędzie skarbowym na terenie Miasta Gdańska. W opisywanej sytuacji, nie spełnia Pani tego warunku. Dopiero w kolejnym roku będą mogli Państwo skorzystać ze świadczenia.


Moje dziecko uczęszcza do żłobka niepublicznego. Nigdy nie ubiegałem się o przyjęcie do placówki publicznej i tym samym moje dziecko nie jest na liście oczekujących na przyjęcie do żłobka prowadzonego przez Gdański Zespół Żłobków. Czy w tej sytuacji otrzymam świadczenie?

TAK

Bon żłobkowy przysługuje nie tylko osobom, których dzieci znajdują się aktualnie na liście osób oczekujących na przyjęcie do placówki publicznej. Z tego świadczenia mogą również skorzystać rodzice, który nie ubiegali się i nie będą ubiegać się w trakcie pobierania świadczenia o przyjęcie do tego typu placówki publicznej.


Rozliczałam się z mężem w Gdańsku. Czy muszę przedstawić jakiś dokument z Urzędu Skarbowego na potwierdzenie powyższego?

NIE

Przy wypełnianiu wniosku należy jedynie złożyć oświadczenie o rozliczaniu się z dochodów obojga rodziców dziecka na terenie Gdańska. Nie ma konieczności dostarczania dokumentu z Urzędu Skarbowego na poświadczenie tego faktu. W przypadku wątpliwości, Gdańskie Centrum Świadczeń, ma jednak możliwość wezwania klienta do przedłożenia PIT-u potwierdzającego miejsce zamieszkania i urząd skarbowy, do którego zostało złożone rozliczenie podatkowe.


Oboje z ojcem dziecka pracujemy, a nasze dziecko uczęszcza do klubu dziecięcego. W jaki sposób liczony jest dochód przy ustalaniu prawa do bonu żłobkowego?

Dochód rodziny liczony jest analogicznie jak w przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego. Brany jest pod uwagę dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny. Przy ustalaniu prawa do bonu na rok szkolny 2020/2021 uwzględniamy dochód z 2019 roku. Jednakże, w przypadku kiedy sytuacja dochodowa rodziny od 2019 roku uległa zmianie np. nastąpiła utrata zatrudnienia lub podjęcie nowego zatrudnienia, sytuacja ta będzie uwzględniana przy ustalaniu dochodu rodziny.


Mieszkam w Gdańsku, ale dziecko uczęszcza do żłobka niepublicznego poza terenem Gdańska blisko mojego miejsca pracy. Czy będzie mi przysługiwał bon żłobkowy?

NIE

Placówka niepubliczna, z którą zawarta jest umowa o świadczenie opieki, musi znajdować się na terenie Gdańska i być wpisana do rejestru żłobków, klubów dziecięcych lub rejestru dziennego opiekuna prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska. Z tego też powodu wykluczona jest możliwość otrzymania bonu w sytuacji, kiedy dziecko uczęszcza do żłobka
w innej gminie.


Przebywam na urlopie rodzicielskim. Chciałabym zapisać dziecko do żłobka. Czy będzie mi przysługiwało świadczenie za czas, kiedy będę odprowadzać dziecko celem tzw. aklimatyzacji?

NIE

Warunkiem otrzymania bonu, jest objęcie dziecka opieką w żłobku w wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 5 godzin dziennie. W okresie aklimatyzacji czas pobytu dziecka w placówce niepublicznej nie spełnia zazwyczaj tego warunku.


Jestem osobą niepracującą, ale zamierzam podjąć zatrudnienie od miesiąca września. Czy w tej sytuacji mogę złożyć wniosek o bon żłobkowy już w miesiącu czerwcu?

TAK

Ma Pani możliwość złożenia wniosku już w miesiącu czerwcu. Do wniosku dołączy Pani oświadczenie o zamiarze oraz terminie podjęcia zatrudnienia. Należy jednak mieć świadomość, że wniosek zostanie rozpatrzony dopiero po podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (np. rozpoczęcie działalności gospodarczej)  i przedstawieniu dokumentacji potwierdzających zatrudnienie.


Nie jestem zatrudniona na etacie, ale prowadzę działalność gospodarczą. Czy zatem również będę mogła otrzymać bon?

TAK

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, podobnie jak wykonywanie pracy w ramach pracy na etacie, jest formą zatrudnienia. Wobec powyższego spełnia Pani warunek pozostawania w zatrudnieniu i jak najbardziej świadczenie będzie przysługiwało przy założeniu spełnienia pozostałych warunków.


Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko. Czy będę musiała mieć zasądzone alimenty na rzecz dziecka żeby otrzymać bon żłobkowy?

NIE

W przypadku bonu  żłobkowego, świadczenie będzie przysługiwało osobie samotnie wychowującej dziecko niezależnie od zasądzenia alimentów na jego rzecz. Jest to sytuacja odmienna jak przy zasiłku rodzinnym. Jeżeli natomiast otrzymuje dobrowolne alimenty to powinna złożyć oświadczenie o wysokości alimentów otrzymanych w 2019 roku.


Czy będzie przysługiwał bon na dziecko, na które jest pobierane świadczenie pielęgnacyjne?

TAK

Przepisy uchwały nie wykluczają takiej możliwości. Wystarczy, że rodzic złoży oświadczenie, że nie pracuje zarobkowo i pobiera świadczenie pielęgnacyjne. Należy jednak pamiętać, że opieka nad dzieckiem powinna być w wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 5 godzin dziennie.


Jestem zatrudniona na umowę o pracę, ale w chwili obecnej przebywam za zgodą pracodawcy na urlopie bezpłatnym. Dziecko od września będzie uczęszczało do żłobka niepublicznego. Czy należy mi się bon?

TAK

Zgodnie z przepisami spełnia Pani warunek pozostawania w zatrudnieniu, zatem brak jest podstaw do odmowy świadczenia, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków m.in. kryterium dochodowego. Warto przypomnieć, że sytuacja, kiedy rodzic korzysta z urlopu bezpłatnego nie daje możliwości potraktowania jego dochodów jako utraconych i będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do bonu.


Jestem w trakcie odbywania stażu z Urzędu Pracy. Mam  małe dziecko i chciałabym oddać je pod opiekę dziennego opiekuna. Czy będę mogła skorzystać z bonu żłobkowego?

TAK

Gdański Bon Żłobkowy przysługuje osobom, które nie pracują ponieważ kontynuują naukę w szkole, pobierają świadczenie pielęgnacyjne, czy jak w Pani przypadku, uczestniczą w stażu lub innym programie mającym na celu aktywizację zawodową.


Czy należy mi się bon, jeżeli zapisałam swoje 2,5 letnie dziecko do Punktu Przedszkolnego?

NIE

Celem świadczenie jest wsparcie rodziców, czy opiekunów dziecka w ponoszonych opłatach za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna. Świadczenie nie jest dedykowane dzieciom uczęszczającym do przedszkola lub innej placówki świadczącym opiekę przedszkolną.


Moje dziecko kończy 3 rok życia w grudniu 2020 r. Czy otrzymam bon żłobkowy ? Jeśli tak, to do kiedy będzie przysługiwał?

TAK

Świadczenie będzie przysługiwało do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia. Zatem w ww. przypadku bon żłobkowy zostanie przyznany do 31.08.2021 r.


Dowiedzieliśmy się, że placówka do której uczęszcza nasze dziecko otrzymała dofinansowanie z Programu „Maluch +” i w związku z tym obniżone zostało czesne. Czy powinienem zgłosić ten fakt do Gdańskiego Centrum Świadczeń?

TAK

Zmiana wysokości czesnego ma wpływ na wysokość przyznanego świadczenia, albowiem stanowi ono różnicę pomiędzy opłatą ponoszoną w placówce niepublicznej a opłatą, która jest ustalana w placówce publicznej. Jeżeli zatem kwota czesnego uległa obniżeniu, zachodzi konieczność ponownego przeliczenia wysokości bonu. Analogicznie jest w sytuacji, kiedy opłata zostaje podwyższona. Wtedy mogą Państwo otrzymać bon w wyższej wysokości, nie więcej jednak niż 500 zł miesięcznie.


Pobieram bon żłobkowy, ale właśnie straciłam zatrudnienie. Czy teraz świadczenie zostanie mi zabrane?

NIE

O utracie zatrudnienia wprawdzie należy niezwłocznie powiadomić Gdańskie Centrum Świadczeń, jednakże wypłata świadczenia będzie kontynuowana przez kolejne trzy miesiące. Jest to czas przewidziany na aktywne poszukiwanie nowego zatrudnienia, co byłoby utrudnione, gdyby musiała Pani zajmować się jednocześnie dzieckiem. Jeżeli po tym okresie się podejmie Pani nowego zatrudnienia, dopiero wtedy prawo do świadczenia zostanie uchylone.