Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Gdańskie Centrum Świadczeń - pracownicy przyjmują wnioski od ukraińskich uchodźców
Wnioski o świadczenie można składać w Gdańskim Centrum Świadczeń

Informacje ogólne

Jednorazowe świadczenie ma na celu wsparcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Świadczenie przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Komu przysługuje pomoc?

Świadczenie przysługuje każdemu obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL.

O pomoc mogą również ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego, ale który jest małżonkiem obywatela Ukrainy i który przybył do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać świadczenie?

Podstawowym kryterium przyznania pomocy, jest legalne przekroczenie granicy od 24 lutego br., czyli od momentu rozpoczęcia działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.

Legalność pobytu jest ustalana na podstawie rejestracji przez komendanta placówki Straży Granicznej.

Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terenie Polski przez matkę, która legalnie przekroczyła granicę.

Każdy obywatel Ukrainy, który stara się o przyznanie świadczenia, musi mieć nadany numer PESEL. Dotyczy to osób pełnoletnich oraz dzieci.

Pomoc nie jest uzależniona od dochodu, a jej przyznanie nie wymaga wydania decyzji. Świadczenie po jego przyznaniu jest realizowane w sposób wskazany we wniosku np. na rachunek bankowy.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na każdą osobę, pełnoletnią oraz dziecko i płatna jest jednorazowo.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w miejscowości, w której się przebywa.

W Gdańsku wnioski można składać:

osobiście

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

za pośrednictwem poczty

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

w formie elektronicznej:

za pośrednictwem  Portalu ePUAP (z wyszukiwarki należy wybrać Gdański Centrum Świadczeń) – jako pismo ogólne do urzędu

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku