Obniżone wynagrodzenie z powodu COVID-19 może dać prawo do niektórych świadczeń

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Obniżone wynagrodzenie rodzica może być traktowane jako urata dochodu i tym samym skutkować uzyskaniem prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowe zasady zostały wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jednym ze skutków pandemii koronawirusa może być jej negatywny wpływ na sytuację finansową rodzin z dziećmi. Wielu pracodawców, chcąc zachować miejsca pracy, decyduje się na czasowe obniżenie wynagrodzeń pracowników. Również w przypadku osób samozatrudnionych ich dochody ulegają istotnemu zmniejszeniu. Ustawodawca chcąc wspomóc rodziny w tym trudnym okresie wprowadził nową regulację, pozwalającą skorzystać z wsparcia finansowego w postaci zasiłków rodzinnych oraz dodatków oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Obowiązujące zasady

Przypomnijmy, że prawo do obu tych świadczeń uzależnione są od dochodu rodziny. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przysługują pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego 674 zł netto na osobę w rodzinie lub 764 zł netto, w sytuacji gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego kryterium to wynosi 800 zł netto.

Kryterium liczone jest na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W bieżącym okresie brany jest pod uwagę dochód z 2018 roku. Jednakże zasada obliczania dochodu rodziny przewiduje zachodzące w międzyczasie zmiany w sytuacji rodziny np. utrata zatrudnienia. Ma to na celu uwzględnianie jak najbardziej aktualnej i rzeczywistej sytuacji rodziny.

Dotychczas katalog zdarzeń pozwalających na uwzględnienie utraty dochodu był ściśle określony. Nie każda utrata dochodu na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych może być uwzględniona. Do niedawna samo obniżenie pensji nie mogło być uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych czy funduszu alimentacyjnego. Skutkiem tego rodzina przekraczała kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń, pomimo realnego obniżenia jej dochodów.

Co się zmieniło?

Obecnie obniżone wynagrodzenie rodzica może być traktowane jako urata dochodu i tym samym skutkować uzyskaniem prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Nowe zasady obowiązywać będą tymczasowo. W ten sposób będzie uwzględniana utrata dochodu dla wniosków złożonych w bieżącym oraz kolejnym okresie zasiłkowym, rozpoczynającym się w październiku 2020 r. dla funduszu alimentacyjnego oraz listopadzie 2020 r. dla zasiłków rodzinnych.

Co będzie badane?

Kluczowe dla udokumentowania utraty dochodu będzie ustalenie:

  • od kiedy nastąpiło obniżenie wynagrodzenia lub dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • o jaką kwotę nastąpiło obniżenie dochodu,
  • czy miało to związek z epidemią.

Co zrobić, aby otrzymać świadczenia?

Nadal niezbędne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w tym potwierdzającymi obniżenie dochodu z powodu przeciwdziałania skutkom COVID-19. Może to być zaświadczenie od pracodawcy o wysokości aktualnego wynagrodzenia po uwzględnieniu obniżki pensji,  oświadczenie wnioskodawcy i inne dokumenty pozwalające ustalić wysokość obniżenia dochodu oraz że obniżenie dochodu nastąpiło z powodu COVID-19.

Przepisy obowiązują od 18 kwietnia 2020 r.

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych świadczeń oraz formularze wniosków dostępne na stronie: www.gcs.gda.pl