Od listopada wyższe świadczenia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Od 1 listopada osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie mogą liczyć na wyższe świadczenia. Po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe będą również świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia. Co istotne, podniesienie kwot świadczeń nastąpi automatycznie, bez konieczności składania nowego wniosku. 

Od 1 listopada wysokość świadczeń będzie wynosiła odpowiednio: 

  • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł) – II etap. Docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o ponad 40%. 
  • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł).
  • zasiłek dla opiekuna – 620 zł (wzrost o 19,2 proc, czyli o 100 zł). 

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian. 

>>> ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE PODNOSZĄCE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ <<<

– Kwota zasiłku pielęgnacyjnego ostatni raz była podnoszona w 2006 roku. To ważna zmiana, bo dotyczy ponad 12 tysięcy mieszkanek i mieszkańców Gdańska. – mówi Izabela Miazga, kierownik Działu Świadczeń Opiekuńczych Gdańskiego Centrum Świadczeń. – Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia, czyli od 1 stycznia 2013 r. w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 15 maja 2014 r. w przypadku zasiłku dla opiekuna. 

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe uprawniające do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada 1 listopada 2018 r.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na osiągany dochód. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego posiadają:

  • niepełnosprawne dzieci,
  • osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia,
  • osoba, która ukończyła 75 lat.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO 

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje członkowi rodziny, który zrezygnował z pracy aby opiekować się osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie jest uzależnione od dochodu. Łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764 zł. Przyznawane jest na okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada danego roku do 31 października kolejnego roku.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Podobnie, jak w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłek dla opiekuna jest formą świadczenia dla osoby, która nie podjęła lub zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki na osobą niepełnosprawną.. Jest to świadczenie dedykowane określonej grupie osób, tj. opiekunom dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wskutek nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych utracili 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Na chwilę obecną żadna nowa osoba nie uzyska do niego prawa.