Pobyt członka rodziny za granicą – kiedy 500plus dostaniesz w Polsce

Przypominamy, iż od 1 lipca 2019 r. uległy zmianie warunki przyznawania świadczenia wychowawczego tzw. program Rodzina 500plus. Główna zmiana dotyczy rezygnacji z kryterium dochodowego. Rozszerzenie programu na wszystkie dzieci do 18-tego roku życia, niezależnie od dochodu rodziny, w wielu przypadkach wpłynęło na wstrzymanie wypłaty świadczeń przez zagraniczne instytucje.

Klienci odwiedzający Gdańskie Centrum Świadczeń informują, że zostały wstrzymane im świadczenia wypłacane za granicą, a ich wznowienie nastąpi dopiero po dostarczeniu zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń w Polsce – mówi Jadwiga Dobrzańska, pracownik Działu Obsługi Mieszkańców.

Samo zaświadczenie jest jednak niewystarczające. Klienci powinni dodatkowo złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w Polsce oraz wypełnić ankietę koordynacyjną. – kontynuuje Jadwiga Dobrzańska.

POBIERZ ANKIETĘ KOORDYNACYJNĄ

Co stanie się dalej….?

Gdańskie Centrum Świadczeń zobowiązane jest przekazać wniosek do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Organ ten rozstrzygnie kwestię, który kraj ma pierwszeństwo do wypłaty świadczeń – Polska czy państwo, w którym aktualnie pracuje członek rodziny. Kluczowa podczas ustalania pierwszeństwa jest aktywność zawodowa obojga rodziców.

Jeżeli z ustaleń wyniknie, iż krajem pierwszeństwa wypłaty świadczeń jest Polska – decyzję przyznającą świadczenia wyda Wojewoda. Taka decyzja przesyłana jest do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, która będzie realizować wypłatę świadczenia wychowawczego. W Gdańsku wypłatę świadczeń przyznanych na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego realizuje Gdańskie Centrum Świadczeń.

Natomiast w sytuacji, gdy Wojewoda ustali, że Polska nie jest krajem pierwszeństwa wypłaty świadczeń, wniosek zostanie przekazany do właściwej instytucji zagranicznej, która ma obowiązek uwzględnić i rozpatrzyć przesłany wniosek, tak jakby był on złożony przez klienta bezpośrednio do niej. Tamtejsza instytucja zagraniczna przyzna oraz wypłaci świadczenia.

Dodatek dyferencyjny, co to takiego?

W sytuacji, kiedy wysokość przysługujących za granicą świadczeń jest niższa od świadczeń, które przysługiwałyby na dzieci w Polsce, wojewoda może przyznać prawo do dodatku dyferencyjnego. Jest to świadczenie w wysokości różnicy pomiędzy wysokością świadczeń przysługujących w Polsce i zagranicznych świadczeń rodzinnych.

Pamiętaj: rezygnacja ze świadczeń w Polsce jest równoznaczna z rezygnacją ze świadczeń za granicą.

WIĘCEJ NA TEMAT KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO