Dodatek mieszkaniowy – wnioski składane do 30 czerwca 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy – ogólne informacje

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Jeśli ktoś nie ma tytułu prawnego, musi przedstawić potwierdzenie że ma uprawnienie do lokalu socjalnego lub zamiennego. Co niezmiernie ważne – o dodatek mogą ubiegać się nawet osoby już czynszowo zadłużone (nie gra to roli w przyznawaniu dodatku). O dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny). Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat w zajmowanym lokalu – są wypłacane dodatki po kilkadziesiąt zł, ale są też takie po 800-900 zł na rodzinę.

Jakie kryteria muszą spełniać osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy?

 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury tj. kwoty 2 189,04 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury, tj. kwoty 1 563,60 zł .
 • Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. Obecnie jest to kwota 25,02 zł.
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej tj.
Ilość osóbOkreślona w ustawie powierzchnia normatywna lokalu+30%Największa dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu
Dla 1 osoby35m2+30%45,5m2
Dla 2 osób40 m2+30%52,0m2
Dla 3 osób45m2+30%58,5m2
Dla 4 osób55m2+30%71,5m2
Dla 5 osób65m2+30%84,5m2
Dla 6 osób70m2+30%91,0m2

Pozycje od 1 do 6 z 6 łącznie

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

UWAGA!
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (dotyczy jedynie gospodarstwa wieloosobowego). Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie, a jeżeli zostało ono wydane przed 23 listopada 2004 r. – to orzeczenie lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, do których należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub opinię biegłego.

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji  skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.

Uwaga: Za dochód z tytułu zatrudnienia/pracy  uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu,
 • osoby zamieszkujące w lokalach innych niż będące w zasobach mieszkaniowych miasta Gdańska zobowiązane są dołączyć kartę obniżek czynszu potwierdzoną przez zarządcę lub administratora,
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • wysokość opłat za lokal obowiązujących w miesiącu, w którym składany jest wniosek,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu – do wglądu,
 • aktualny aneks czynszowy,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • w przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie zaświadczenia organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu,
 • wnioskodawcy, u których w lokalu występuje brak: centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody lub w budynku brak instalacji gazowej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o sposobie wypłaty ryczałtu na zakup opału.

Gdzie złożyć wniosek?

osobiście: 

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek C
80-152 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

ZOBACZ, JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Więcej informacji oraz formularze wniosków do pobrania

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty