Prawie 650 wniosków o stypendia. Od 2020 roku nowy termin przyjmowania wniosków

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

646 wniosków o stypendium szkolne wpłynęło przez pierwsze dwa tygodnie września do Gdańskiego Centrum Świadczeń. Pomimo tego, że 16 września upłynął termin składania wniosków, to szansę na ubieganie się o świadczenie mają jeszcze słuchacze kolegiów służb społecznych, którzy mogą składać dokumenty do 15 października. Nowością jest kolejny termin składania wniosków dla osób rozpoczynających naukę w lutym.

Zdjęcie ilustrujące artykuł dotyczący stypendiów szkolnych

Przypomnijmy, że dodatkowe środki na wydatki związane z edukacją dzieci mogą otrzymać rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Gdańska oraz spełniający kryterium dochodowew wysokości 528,00 zł na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. O stypendium mogą wnioskować również pełnoletni uczniowie, a także dyrektorzy szkół.

PRZECZYTAJ “ZŁÓŻ WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE”

Stypendium jest wypłacane jako refundacja wydatków poniesionych na cele edukacyjne, na podstawie imiennych rachunków i faktur. Katalog asortymentu podlegającego refundacji jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. zakup podręczników, przyborów szkolnych, a od zeszłego roku również zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, kursów komputerowych, czy też kosztów korzystania z internetu.

Ważne, aby pamiętać, że refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne, dokonane od 1 września do 31 maja, za wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych.

Od 2020 roku dodatkowy termin składania wniosków o stypendium szkolne

Do tej pory wnioski o stypendium szkolne przyjmowane były do 15 września, a w przypadku pracowników kolegiów służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego. Od 2020 roku zostanie wprowadzony jeszcze jeden termin składania wniosków.

– Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadziły nowy termin składania wniosków dla osób uczących się m. in. w branżowych szkołach I stopnia,  szkołach policealnych, szkołach dla dorosłych i oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, rozpoczynających naukę w  lutym. Takie osoby będą miały możliwość złożenia wniosku do 15 lutego. – informuje Marcin Rutkowski, kierownik Zespołu Świadczeń Szkolnych Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Zasiłek szkolny

Dla rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej w wyniku zdarzenia losowego, takiego jak np. nagła i nieprzewidziana utrata pracy, śmierć członka rodziny została przewidziana dodatkowa pomoc dla uczniów w postaci zasiłku szkolnego. Rodziny, które znalazły się w takiej sytuacji mogą liczyć na jednorazową pomoc do 620 zł na każdego ucznia. W przypadku zasiłku szkolnego nie ma określonego terminu składania wniosków. Należy jednak pamiętać, ż wniosek musi wpłynąć w terminie nie dłuższym, niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.