Ruszyły wypłaty Gdańskiego Bonu Żłobkowego

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Od tego roku Gdańsk może poszczycić się nowym świadczeniem wypłacanym na rzecz swoich mieszkańców – Gdańskim Bonem Żłobkowym. Świadczenie to ma na celu wsparcie rodziców bądź opiekunów dziecka w ponoszeniu kosztów opieki nad dzieckiem, które uczęszcza do placówki niepublicznej.

Grafika dot. Gdańskiego Bonu Żłobkowego
Gdański Bon Żłobkowy wypłacany jest wysokości do 500 zł miesięcznie

Gdańskie Centrum Świadczeń rozpoczęło przyjmowanie wniosków o wypłatę tego świadczenia na początku czerwca. Do 30 września zostało złożonych 589 wniosków, z których 407 spraw zostało zakończonych wydaniem decyzji przyznających świadczenie. W tym są również wnioski złożone w miesiącu wrześniu, gdzie Gdańskie Centrum Świadczeń na ich rozpatrzenie i wypłatę ma czas do końca października. Nie mniej jednak, mając świadomość, że rodzice czekają na jak najszybszą realizację tego świadczenia, staramy się w miarę możliwości rozpatrywać je na bieżąco.

Warto wspomnieć, że wnioski można składać przez cały rok, z tym że świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Pierwsze wypłaty ruszyły w miesiącu wrześniu. Świadczenie trafiło do 374 dzieci, a dotychczasowa kwota wypłaconych świadczeń sięga ponad 161 tyś zł. Przypomnijmy, że gdański bon żłobkowy podobnie jak inne świadczenia rodzinne realizowany jest w terminie od 25. dnia do końca miesiąca.

Jak wynika z praktyki, świadczenia wypłacane były w różnej wysokości, ponieważ kwota przysługującego gdańskiego bonu żłobkowego uzależniona jest od w wysokości opłaty stałej, jaką ponoszą rodzice w placówkach niepublicznej. Najniższa dotychczas przyznane świadczenie wyniosło 141 zł do maksymalnej określonej w uchwale, czyli 500 zł miesięcznie. Średnia wysokość wypłacanego bonu żłobkowego wynosi 460zł.

W dalszym ciągu prawie 120 spraw pozostaje nierozstrzygnięta, z powodu konieczności uzupełnienia dokumentacji. Cierpliwie czekamy na dostarczenie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków, a także dzwonimy do naszych klientów i przypominamy o tym obowiązku – mówi Marcin Rutkowski kierownik Zespołu Świadczeń Szkolnych.

Przypomnijmy że rodzice lub opiekunowie dziecka, chcący otrzymać gdański bon żłobkowy, muszą spełniać określone warunki, tj.:

  • zamieszkiwać na terenie miasta Gdańska
  • rozliczać podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie Gdańska
  • pozostawać w zatrudnieniu i nie korzystać z urlopu wychowawczego
  • nie przekraczają kryterium dochodowego w wysokości 2500 zł netto na jednego członka rodziny
  • przedstawić umowę o świadczenie usług opieki nad dzieckiem w placówką niepubliczną/opiekunem dziennym/klubem dziecięcym wpisanym do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska
  • opieka nad dzieckiem musi być sprawowana 5 dni w tygodniu minimum 5 godzin dziennie

Osoby pobierające gdański bon żłobkowy powinni pamiętać o konieczności informowania Gdańskiego Centrum Świadczeń o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia. W szczególności dotyczy to zmiany sytuacji dochodowej rodziny tj. utraty lub podjęcia nowego zatrudnienia, zmiany wysokości ponoszonej opłaty w placówce, do której uczęszcza dziecko, a także zmiany miejsca zamieszkania. Pozwoli to uniknąć sytuacji pobrania nienależnych świadczeń.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GDAŃSKIEGO BONU ŻŁOBKOWEGO