Świadczenia dla żołnierzy, czyli co GCŚ ma wspólnego z wojskiem

Nawet 1,5 tysiąca rezerwistów z Pomorza w 2016 roku może spodziewać się powołania na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Dla części z nich udział w ćwiczeniach będzie oznaczał konieczność wystąpienia do Gdańskiego Centrum Świadczeń o rekompensatę utraconego wynagrodzenia.

Rezerwiści (czyli żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy) mogą zostać powołani na ćwiczenia jednodniowe, krótkotrwałe (nieprzerwanie do trzydziestu dni) i długotrwałe (nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku kalendarzowego) oraz rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

soldier

Uposażenie wypłacane przez wojsko

Żołnierz rezerwy zatrudniony na umowę o pracę, wezwany na ćwiczenia wojskowe, otrzymuje od pracodawcy na czas ćwiczeń urlop bezpłatny. Jednak wojsko zapewnia za każdy dzień odbytych ćwiczeń uposażenie w wysokości od 81,20 do 147,90 zł netto, w zależności od stopnia wojskowego rezerwisty.

Jeśli uposażenie wypłacone przez jednostkę wojskową będzie niższe niż wynagrodzenie jakie żołnierz otrzymałby w zakładzie pracy za ten sam okres, wówczas przysługuje mu tzw. rekompensata utraconego wynagrodzenia. To samo dotyczy osób, które udokumentują utracony dochód z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Rekompensata utraconego wynagrodzenia

Żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych (z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy) przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Rekompensaty dla Gdańszczan

Świadczenie pieniężne osobom zamieszkałym na terenie Gdańska ustala i wypłaca w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń – na ich wniosek, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne wypłacane są w kwocie pomniejszonej o otrzymane uposażenie za odbyte ćwiczenia.

Świadczenia pieniężne wypłacone przez Gdańskie Centrum Świadczeń są zwracane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku.

Szczegółowy sposób ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego określa:

  1. Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U z 2015 r. poz.1520).

Gdzie załatwić sprawę?

Osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. 3 Maja 9

Korespondencyjnie:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty