Uprawnienia kombatantów

Kombatanci mogą korzystać z uprawnień do pomocy pieniężnej, środowiskowej opieki socjalnej, świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych poza kolejnością, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wielu innych udogodnień. Zobacz, jakie wsparcie oferują instytucje świadczące pomoc na rzecz kombatantów.

kombatanci
Fot. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężna bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedur wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl.
  • Kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów.
  • Kombatanci uprawnieni są do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, jak również do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczeniodawca ma obowiązek udzielić świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
  • Kombatanci mają prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej, która w Gdańsku świadczona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Więcej informacji na stronie www.mopr.gda.pl.
  • Członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej mogą wypoczywać na specjalnych, preferencyjnych warunkach w podległych Centralnemu Ośrodkowi Sportu Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie-Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale. Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.kombatanci.gov.pl.
  • Osoby, uprawnione na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także zasad ubiegania się o ww. świadczenie i pomoc znajdują się na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl.

Szczegółowe informacje dot. uprawnień kombatatnów dostępne są na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych www.kombatanci.gov.pl.