Ważne zmiany w Gdańskim Bonie Żłobkowym

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Podwyższenie kryterium dochodowego dla wszystkich rodzin oraz rezygnacja z kryterium dochodowego dla rodzin, których członek jest osobą z niepełnosprawnością – to główne zmiany w Gdańskim Bonie Żłobkowy, przyjęte podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Gdańska.

Grafika dot. Gdańskiego Bonu Żłobkowego

Przypomnijmy, że Gdański Bon Żłobkowy został ustanowiony w maju 2019 roku. Głównym celem wprowadzenia świadczenia było wyrównanie szans w dostępie do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym poprzez częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w placówce niepublicznej.

– Zwiększanie dostępu do opieki żłobkowej to także zadbanie o osoby, które w innym przypadku musiałyby zrezygnować z pracy. Najczęściej są to kobiety. Dlatego zwiększanie liczby miejsc żłobkowych jest dla nas bardzo istotne – mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. – Aby jednak zapewnić te miejsca, nie tylko wykorzystujemy wszystkie możliwe środki, takie jak dofinansowanie czy partnerstwo publiczno-prywatne, ale także znajdujemy instrumenty finansowe, takie jak Bon Żłobkowy, który pozwala rodzinom poszukiwać dogodnych miejsc także poza tymi tworzonymi przez samorząd. Reagujemy tutaj na sygnały od mieszkańców, by zadbać o tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

Wyższe kryterium dochodowe

Zgodnie ze zmianami przyjętym przez Radę Miasta Gdańska, w przypadku wniosków składanych na rok szkolny 2021/2022 będzie obowiązywało nowe kryterium dochodowe. Dochód na członka rodziny, uprawniający do otrzymania bonu żłobkowego, wzrośnie z aktualnego poziomu 2,5 tys. zł netto na osobę w rodzinie do wartości 2,8 tys. zł.

Podwyższenie kryterium dochodowego podyktowane jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od czasu wdrożenia programu, kwota najniższego wynagrodzenia wzrosła o 550 zł brutto. Utrzymanie dotychczasowego poziomu kryterium dochodowego z dużym prawdopodobieństwem wyeliminowałoby z możliwości pobierania świadczenia rodziny z 1 dzieckiem.

Rezygnacja z kryterium w przypadku osób z niepełnosprawnością

Kolejną ważną zmianą jest rezygnacja z kryterium dochodowego dla rodzin, których członek rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia ) lub orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wprowadzenie preferencyjnych warunków dla rodzin, w składzie których jest osoba niepełnosprawna, jest wyrazem zrozumienia zwiększonych potrzeb i wydatków wynikających z niepełnosprawności członka rodziny. Możliwość otrzymania wsparcia w postaci bonu żłobkowego wpłynie również na aktywizację zawodową niepełnosprawnych rodziców czy opiekunów i tym samym poprawę ich sytuacji materialno-bytowej.

O Gdańskim Bonie Żłobkowym

Gdański Bon Żłobkowy adresowany jest gdańskich rodziców i opiekunów, korzystających z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3.  Przyznawany jest na rok szkolny, czyli od 1 września do 30 sierpnia.

Wysokość bonu stanowi różnice pomiędzy ponoszoną opłatą stałą w niesamorządowych miejscach opieki, a wysokością opłaty stałej ponoszonej za pobyt dziecka w placówce samorządowej. Obecnie za pobyt w placówce Gdańskiego Zespołu Żłobków opłata (bez wyżywienia) do 10 godzin dziennie wynosi 517 zł.

Bon przysługuje na dziecko od dnia objęcia go opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdańska, które pracują i płacą podatki w Gdańsku, nie korzystają z urlopu wychowawczego i zrezygnują z ubiegania się o przyjęcie dziecka do Gdańskiego Zespołu Żłobków.

Z bonu mogą skorzystać również niepracujący rodzice. Warunkiem jest nauka w systemie dziennym, udział w stażu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową. Bon mogą otrzymać także osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Ważną informacją jest to, że warunkiem uzyskania Gdańskiego Bonu Żłobkowego na rok szkolny 2021/2022 tj. od 1 września 2021 r. będzie poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Oczywiście, obowiązek te nie będzie dotyczył dzieci, posiadających przeciwskazania zdrowotne do szczepień.

Więcej na temat Gdańskiego Bonu Żłobkowego