Za tydzień rusza nabór wniosków o stypendium szkolne

1 września rusza nabór wniosków o stypendium szkolne. Dodatkowe środki na wydatki związane z edukacją będą mogli otrzymać rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Gdańska oraz spełniający kryterium dochodowe. Wnioski będzie można składać do 15 września.

Uczeń i przybory szkolne
fot. Pixabay.com

Jakie są zasady przyznawania stypendium?

Stypendium szkolne przysługuje uczniom do czasu zakończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia. Aby skorzystać ze świadczenia, należy spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, wsparcie przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gdańska. Drugim warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 528 zł na osobę w rodzinie. Rozpatrując wniosek o stypendium brany jest pod uwagę dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli z sierpnia – bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania.

Ważne! Przekroczenie dochodu w sierpniu nie zawsze oznacza definitywną odmowę przyznania świadczenia. Jeżeli w rodzinie, tuż przed złożeniem wniosku, nastąpiła utrata dochodu, to brany pod uwagę będzie dochód z miesiąca w którym wniosek został złożony.

Stypendium będzie wypłacane jako refundacja wydatków poniesionych na cele edukacyjne, na podstawie imiennych rachunków i faktur. Katalog asortymentu podlegającego refundacji jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. zakup podręczników, przyborów szkolnych, a od zeszłego roku również zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, kursów komputerowych, czy też kosztów korzystania z internetu.

Ważne, aby pamiętać, że refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne, dokonane od 1 września do 31 maja danego roku szkolnego, za wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT STYPENDIUM SZKOLNEGO ORAZ POBIERZ WYMAGANE DOKUMENTY

Zasiłek szkolny

Dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej w wyniku zdarzenia losowego, takiego jak np. nagła i nieprzewidziana utrata pracy, śmierć członka rodziny została przewidziana dodatkowa pomoc dla uczniów w postaci zasiłku szkolnego. Rodziny, które znalazły się w takiej sytuacji mogą liczyć na jednorazową pomoc do 620 zł na każdego ucznia.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT ZASIŁKU SZKOLNEGO ORAZ POBIERZ WYMAGANE DOKUMENTY