Zawieszenie obowiązku spłaty należności

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Z powodu stanu epidemii, cześć rodzin znalazła się w trudnej sytuacji materialnej, uniemożliwiającej terminowe regulowanie należności, powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub rozłożonych na raty należności alimentacyjnych. Dlatego też, osoby zobowiązane do ich zwrotu, mogą ubiegać się w Gdańskim Centrum Świadczeń o okresowe zawieszenie spłaty posiadanych zobowiązań na okres do 6 miesięcy.

Spłata należności może zostać zawieszona, po uprzednim złożeniu przez osobę zobowiązaną pisemnego wniosku.

WE WNIOSKU NALEŻY WSKAZAĆ:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, pesel),
 • dane kontaktowe (numeru telefonu i adres e-mail, co przyspieszy rozpatrzenie wniosku),
 • rodzaj zobowiązania, które wnioskodawca ma do spłaty (np. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenie 500plus, świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego oraz należności alimentacyjne rozłożone na raty),
 • w jaki sposób stan epidemii wpłynął na sytuację rodziny wnioskodawcy (do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający pogorszenie się sytuacji finansowej rodziny).

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 • do wrzutni zlokalizowanych w budynkach Gdańskiego Centrum Świadczeń przy ul. 3 Maja 9 oraz ul. Powstańców Warszawskich 25,
 • za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres:
  Gdańskie Centrum Świadczeń
  ul. Powstańców Warszawskich 25
  80-152 Gdańsk,
 • przez platformę ePUAP.

W okresie zawieszenia spłaty odsetki będą nadal naliczane – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informację w sprawie złożenia wniosku o zawieszenie spłaty należności można uzyskać pod nr telefonu (58) 326 50 37 lub kierując pytania na adres e-mail:  znucovid-19@gcs.gda.pl