Zmiana zasad przyznawania świadczeń obywatelom Ukrainy

Od 01.07.2024 r. wchodzą istotne zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na czym będą one polegały?

Przedłużenie legalnego pobytu

Kluczowa zmiana dotyczy przedłużenia do dnia 30 września 2025 r. okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, jest uznawany za legalny.

Świadczenia rodzinne

Przedłużenie terminu legalnego pobytu powoduje, że przedłużeniu ulega także prawo obywateli Ukrainy do świadczeń rodzinnych czy świadczeń opiekuńczych związanych z niepełnosprawnością. Obywatele Ukrainy, którzy na chwilę obecną pobierają te świadczenia, otrzymają decyzje o przedłużenie prawa do tych świadczeń do 30 września 2025 r. Zmiana nastąpi z urzędu bez konieczności angażowania obywateli Ukrainy.

Świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

Od 01.07.2024 r. uchylony zostaje przepis, na podstawie którego wypłacane jest świadczenie pieniężne na pokrycie kosztu osobom, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach.

Osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które aktualnie nadal goszczą obywateli Ukrainy, mogą złożyć wniosek o wypłatę świadczenia maksymalnie do 31 lipca 2024 r. Rekompensata może dotyczyć wyłącznie okresu zakwaterowania do 30 czerwca 2024 r.

Należy pamiętać, ze jest to termin ostateczny, a wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie 300 zł

Również z dniem 1 lipca obywatele Ukrainy posiadający PESEL ze statusem UKR nie będą mogli już skorzystać z jednorazowego świadczenie 300 zł na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Rozpatrywane będą wnioski złożone w terminie do 30.06.2024 r.