„Za życiem” – nowe świadczenie już od 1 stycznia 2017 r.

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci nieuleczalnie chorych lub ciężko upośledzonych będą mogli składać w Gdańskim Centrum Świadczeń wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł. Będzie na to 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, a świadczenie nie będzie uzależnione od osiąganego dochodu.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu zostało wprowadzone ustawąz dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Ustawa, poza wsparciem finansowym, zakłada również zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej, zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych. Przewidziano również dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę.

Kto będzie mógł ubiegać się o świadczenie i jakie warunki należy spełnić?

Świadczenie będzie przysługiwało matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Tym ostatnim jest osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.

Aby skorzystać ze świadczenia, należy złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Przykład:

  • Dziecko urodziło się 6 czerwca 2016r. Ostatnim dniem, umożliwiającym złożenie wniosku będzie 6 czerwca 2017r.
  • Dziecko urodziło się 1 stycznia 2016r. Ostatnim dniem umożliwiającym złożenie wniosku będzie 2 stycznia 2017r. (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin „przesuwa” się na kolejny dzień roboczy.

Do wniosku będzie trzeba dołączyć dwa zaświadczenia lekarskie. Pierwsze, to zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Drugie, to zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży.

Uwaga!

Wymóg przedstawienia zaświadczenia, potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży, nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego oraz osoby, która przysposobiła małoletniego.

Rodzic, czy też opiekun nie otrzyma świadczenia, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, np. w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Jaka będzie wysokość wypłacanego świadczenia?

Świadczenie będzie wypłacane jednorazowo w wysokości 4 tys. zł. Co ważne, świadczenie nie będzie wliczało się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym m. in. z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 500+. Nie będzie też podlegało egzekucji komorniczej i administracyjnej oraz nie będzie opodatkowane podatkiem od osób fizycznych.

Gdzie należy składać wnioski?

W Gdańsku rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczenia będzie zajmowało się Gdańskie Centrum Świadczeń. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać:

Osobiście:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. 3 Maja 9 (budynek PUP)
80-802 Gdańsk

Korespondencyjnie:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje oraz druki wniosków?

Formularze druków, oraz szczegółowe informacje dot. zasad ubiegania się o świadczenie dostępne są na stronie Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl.

Formularz wniosku: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2234/D2016000223401.pdf

Formularz wniosku WORD: Formularz wniosku w formacie .doc (wersja edytowalna)

Zobacz również: https://www.gcs.gda.pl/zyciem-sprawdz-uzyskasz-wsparcie/

 Jednorazowe świadczenie, wypłacane przez Gdańskie Centrum Świadczeń, to nie jedyna forma wsparcia wynikająca z ustawy „Za życiem”. Zobacz, z jakiej pomocy możesz skorzystać: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Za-zyciem-nowe-swiadczenie-juz-od-1-stycznia,a,67841

Informator „Za życiem”