Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – becikowe

KOMU PRZYSŁUGUJE „BECIKOWE” I JAKIE KRYTERIA TRZEBA SPEŁNIAĆ, ŻEBY JE UZYSKAĆ?

„Becikowe” przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Uprawnienie do ubiegania się o wypłatę tego świadczenia przysługuje matce lub ojcu lub opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Oznacza to, że może zostać ono przyznane tylko jednej z w/w osób. Podstawą do nabycia świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto. Jest to świadczenie jednorazowe.

„Becikowe” przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodniaciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI WYPŁACANE JEST BECIKOWE?

Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

osobiście: 
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. 3-go Maja 9
80-802 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ WNIOSKI DO POBRANIA

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty