Terminy wypłat świadczeń

Szanowni Państwo,

Gdańskie Centrum Świadczeń  realizuje wypłatę poszczególnych rodzajów świadczeń według ustawowych terminów przedstawionych poniżej.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (RODZINA 500+)

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych (podstawa: art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Informacja o terminie wypłaty świadczenia zawsze zawarta jest w przyznanej decyzji:

„Realizacja przyznanych świadczeń na mocy niniejszej decyzji nastąpi w terminie do ostatniego dnia miesiąca, lecz nie wcześniej niż od 25-go dnia danego miesiąca.”

Oznacza to, że jeżeli 25 dzień miesiąca przypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto) to realizacja świadczenia nastąpi pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

(Zasiłek rodzinny z dodatkami, Zasiłek pielęgnacyjny, Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe”, Świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie rodzicielskie, Specjalny zasiłek opiekuńczy, Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej)

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych (podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Informacja o terminie wypłaty świadczenia zawsze zawarta jest w przyznanej decyzji:

„Realizacja przyznanych świadczeń na mocy niniejszej decyzji nastąpi w terminie do ostatniego dnia miesiąca, lecz nie wcześniej niż od 25-go dnia danego miesiąca.

Oznacza to, że jeżeli 25 dzień miesiąca przypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto) to realizacja świadczenia nastąpi pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. (Podstawa: art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Dla świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego ustalony jest poniższy harmonogram

 

Miesiąc Dzień wypłaty
październik 2018 26
listopad 2018 26
grudzień 2018 19
styczeń 2019 28
luty 2019 28
marzec 2019 28
kwiecień 2019 26
maj 2019 27
czerwiec 2019 28
lipiec 2019 26
sierpień 2019 26
wrzesień 2019 27

 

KARTA POLAKA

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej wypłaca się w okresach miesięcznych. (podstawa prawna: art. 8b ustawy o Karcie Polaka). Wypłaty realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania..

DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej* do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku (podstawa: art. 5e ustawy Prawo energetyczne).

* Uwaga: Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Przyznany zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się wnioskodawcy lub wskazanemu przez wnioskodawcę przedsiębiorstwu energetycznemu.