Deklaracja dostępności

Gdańskie Centrum Świadczeń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików może nie być dostęnych cyfrowo – strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). W miarę możliwości dokumenty te bedą poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Kulewicz, arkadiusz.kulewicz@gdansk.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 326 50 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód, posiadają równomierne oświetlenie.
 • W budynku dostępna jest winda.
 • Budynek znajduje się blisko przystanku komunikacji miejskiej (przystanek tramwajowy „Paska” – tramwaj nr 10 i 12).
 • Na terenie  Centrum znajduje się 6 znaczników TOTUPOINT.

Wejście główne, od ul. Kartuskiej

 • Drzwi wejściowe (dwuetapowe) do budynku są jednoskrzydłowe (nie otwierają się samoistnie).
 • Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście jest zabezpieczone.
 • Korytarz dostępny jest dla osób na wózkach.
 • Wzdłuż całego biegu schodów jest poręcz, która nie została wyposażona w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a informującą o biegu schodów.

Wejście boczne, od ul. Malczewskiego (punkt obsługi mieszkańców)

 • Drzwi wejściowe (dwuetapowe) do budynku są jednoskrzydłowe (nie otwierają się samoistnie).
 • Poczekalnia oraz punkt obsługi dostępne są dla osób na wózkach, wyposażone w elektroniczną lupę oraz powiększalnik tekstu.
 • Zapewniona jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).
 • Do budynku prowadzą schody. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchu dostępna jest pochylnia.
 • Do punktu informacyjnego prowadzą oznaczenia poziome w postaci linii naprowadzających.
 • Punkt informacyjny oraz stanowiska obsługi mieszkańców wyposażone są w pętle indukcyjne.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Formularze

 • Formularz: Informacja o braku dostępności, który obywatel może złożyć do każdego podmiotu publicznego jeśli zidentyfikuje brak dostosowań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Formularz: Wniosek o zapewnienie dostępności, który służy zgłoszeniu przez obywatela szczególnej potrzeby w zakresie dostępu do danego podmiotu publicznego i/lub świadczonych przez niego usług
 • Formularz: Skarga na brak dostępności, który obywatel może wykorzystać w sytuacji gdy jego szczególne potrzeby związane z dostępem do danego podmioty publicznego i/lub jego usług nie zostały spełnione

Raport o stanie zapewnienie dostępności podmiotu publicznego