Najczęściej zadawane pytania

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie ma wśród nich odpowiedzi na Twoje, możesz skontaktować się z naszym Punktem Informacyjnym.

Zasiłek rodzinny

Matka trojga dzieci złożyła wniosek o zasiłki rodzinne. W ubiegłym roku pobierała dodatek mieszkaniowy. Czy otrzymane świadczenie zostanie wliczone do dochodu przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego w kolejnym okresie świadczeniowym?

NIE

Przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych nie przewidują, aby ta forma wsparcia była traktowana, jako dochód rodziny.


Rodzic będzie wnioskował o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków z tytułu wielodzietności. Pobiera świadczenie 500+ na dwoje dzieci. Czy przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny na nowy okres świadczeniowy świadczenie 500+ zostanie doliczone do dochodu rodziny?

NIE

W przypadku ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na który składany jest wniosek. Ważne jest to, że oprócz np. wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia za dochód uznawana jest też część świadczeń przyznawanych rodzinom na rzecz dzieci. W grupie świadczeń, które wliczane są do dochodu, nie ma jednak świadczenia  500+.


Samotna matka jest uprawniona do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Czy ubiegając się o zasiłek rodzinny, te pieniądze zostaną potraktowane, jako dochód jej rodziny?

TAK

Świadczenia alimentacyjne są wliczane do dochodu. Dotyczy to samych alimentów, otrzymywanych od drugiego rodzica, ale również świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego.


W związku z urodzeniem dziecka osoba nie pobiera zasiłku macierzyńskiego. Złożyła wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego oraz zasiłku rodzinnego. Czy pobieranie świadczenia rodzicielskiego ma znaczenie przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny?

TAK

To świadczenie jest wsparciem przewidzianym dla matek, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to, niestety stanowi uzyskanie dochodu w rodzinie, co w praktyce skutkuje jego doliczeniem do innych dochodów.


Matka ze względu na niepełnosprawność córki zrezygnowała z pracy i otrzymała świadczenie pielęgnacyjne. Czy to świadczenie jest dodawane do dochodu rodziny i ma wpływ na przyznanie zasiłku rodzinnego.

NIE

Świadczenie pielęgnacyjne, podobnie jak zasiłek rodzinny, nie jest traktowane, jako dochód. W praktyce oznacza to, że jeśli osoba jest uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego, to przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny nie będzie to miało znaczenia.


Ojciec pobiera zasiłek rodzinny na dziecko, które niedawno otrzymało orzeczenie o niepełnosprawności. Na komisję lekarską rodzic oczekiwał blisko 4 miesiące. Złożył wniosek o wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Czy ten dodatek zostanie wyrównany za okres kiedy rodzic oczekiwał  na wydanie orzeczenia?

TAK

Dodatek, o którym mowa, zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jedyny warunek jaki należy spełnić, to złożenie wniosku o wypłatę dodatku w terminie trzech miesięcy licząc od daty wydania orzeczenia.


Czy wniosek o zasiłek rodzinny można złożyć poprzez bank, tak jak wniosek o świadczenie wychowawcze?

NIE

W związku z realizacją Programu 500+, niektóre banki udostępniły możliwość złożenia wniosku, ale wyłącznie o to konkretne świadczenie. Niestety tym kanałem nie można złożyć wniosku o zasiłek rodzinny czy inne świadczenia rodzinne. Wniosek o wszelkie świadczenia rodzinne w formie elektronicznej można złożyć np. poprzez portal Emp@tia. Należy jednak posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany.


Przebywam na urlopie wychowawczym i pobieram dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Czy w trakcie pobierania tego świadczenia mogę podjąć zatrudnienie?

TAK

Podczas korzystania ze wsparcia w postaci ww. dodatku, istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia. Jednakże warunkiem dalszego otrzymywania tego wsparcia jest, aby charakter podjętej pracy zarobkowej czy wymiar czasu pracy nie kolidował lub uniemożliwiał sprawowania opieki nad dzieckiem. Dodatkowo dochód uzyskany za drugi przepracowany miesiąc będzie doliczony do dochodu rodziny.


Planuję wystąpić o zasiłek rodzinny na troje moich dzieci. Wstępnie wyliczyłam sobie, że dochód rodziny przekroczy kryterium dochodowe o niewielką kwotę. Czy zatem jest szansa abym otrzymała to świadczenie?

TAK

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego obowiązuje zasada tzw. „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia przez rodzinę kryterium dochodowego, łączną kwotę przysługujących świadczeń pomniejsza się o kwotę przekroczenia. Zatem kwota świadczenia jest uwarunkowana kwotą, o jaką przekroczy Pani kryterium dochodowe.

Świadczenie rodzicielskie

Czy w przypadku urodzenia dziecka, ale nieotrzymywania zasiłku macierzyńskiego, można ubiegać się o świadczenie rodzicielskie?

TAK

Świadczenie przysługuje osobom, które w związku z urodzeniem dziecka nie otrzymały zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie wypłacane jest przez okres 52 tygodni w wysokości 1000 zł  i ulega wydłużeniu w zależności od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie.


Kobieta jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. W trakcie pobierania zasiłku urodziła dziecko. Czy przysługuje jej świadczenie rodzicielskie?

TAK

W sytuacji urodzenia dziecka w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje wydłużony okres pobierania tego zasiłku, ale kwota tego zasiłku jest jednak niższa od wysokości świadczenia rodzicielskiego. Dla takich osób ustawodawca przewidział wyrównanie świadczenia rodzicielskiego do łącznej wysokości 1000 zł.


Czy świadczenie rodzicielskie będzie mi przysługiwało w podwójnej wysokości w przypadku urodzenia bliźniąt?

NIE

Niezależnie od liczny dzieci urodzonych podczas jednego porodu, kwota świadczenie pozostaje niezmienna i wynosi 1000 zł miesięcznie. Jednakże zostaje wydłużony okres pobierania świadczenia rodzicielskiego z 52 tygodni do 65 tygodni.


Czy ubiegając się o świadczenie rodzicielskie osoba musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna?

NIE

Prawo do świadczenia rodzicielskiego nie jest uzależnione od posiadania statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Urzędzie Pracy.


Czy prawo do świadczenia rodzicielskiego uzależnione jest od dochodu rodziny?

NIE

Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Stanowi ono wsparcie finansowe rodziny, w przypadku kiedy nie jest wypłacany zasiłek macierzyński z organu emerytalno-rentowego np. ZUS czy KRUS.


Czy w trakcie pobierania świadczenia rodzicielskiego można  podjąć zatrudnienie?

TAK

Korzystając ze wsparcia w postaci świadczenia rodzicielskiego, istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia. Jednakże warunkiem dalszego otrzymywania tego wsparcia jest, aby charakter podjętej pracy zarobkowej czy wymiar czasu pracy nie kolidował lub uniemożliwiał sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Becikowe

Dziecko urodziło się  w trakcie pobytu matki w Wielkiej Brytanii. Niedługo po porodzie rodzice przenieśli się do Polski celem zamieszkania na stałe. W Wielkiej Brytanii rodzice nie pobrali żadnych świadczeń w związku z urodzeniem córki. Dziecko ma już 8 miesięcy. Czy rodzic może jeszcze ubiegać się o „becikowe”?

TAK

„Becikowe” przysługuje do ukończenia przez dziecko 1 roku życia i do tego czasu należy złożyć wniosek. Jeżeli rodzina przebywa na terenie Polski, to nie ma przeciwskazań do pobierania tego świadczenia.


W roku kalendarzowym, który jest brany pod uwagę przy obliczeniu kryterium do „becikowego”, matka dziecka pracowała. Obecnie pobiera świadczenie rodzicielskie, ponieważ nie został jej przyznany zasiłek macierzyński. Czy ma to znaczenie w sytuacji ubiegania się „becikowe”?

TAK

Becikowe przysługuje, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 1922 zł netto na osobę w rodzinie. Jeżeli nastąpiła utrata zatrudnienia, to dochód z tej pracy nie zostanie uwzględniony. Pobrane świadczenie rodzicielskie musi zostać wliczone do dochodu rodziny.


W czasie ciąży kobieta zmieniła lekarza prowadzącego. Kto powinien wystawić zaświadczenie o podleganiu opiece ginekologa przed 10 tygodniem ciąży?

Zaświadczenie, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną przed 10 tygodniem ciąży może wystawić lekarz prowadzący lub położna środowiskowa na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej od poprzedniego lekarza np. karty ciąży.


Czy karta ciąży w której wskazane są terminy wizyt lekarskich jest wystarczającym dokumentem aby ubiegać się o „becikowe”?

NIE

Karta ciąży nie pozwala na przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wymagane jest zaświadczenie wystawione przez lekarza prowadzącego lub położną. Wzór zaświadczenia został określony rozporządzeniem i musi zawierać informację od kiedy kobieta była pod opieką medyczną oraz wskazywać daty wizyt w trzech trymestrach ciąży.


Czy składając wniosek o „becikowe” należy dostarczyć akt urodzenia dziecka oraz dowody osobiste  rodziców?

NIE

Nie ma konieczności dołączania do wniosku o „becikowe” metryki urodzenia dziecka, czy też dowodów osobistych rodziców. Natomiast niezbędne jest wskazanie we wniosku numeru PESEL wszystkich członków. Gdańskie Centrum Świadczeń samodzielnie dokona weryfikacji danych członków rodziny, w tym danych osobowych wszystkich członków rodziny, danych adresowych, stopienia pokrewieństwa dziecka, a także czy wnioskowane świadczenie nie zostało już wypłacone w innej gminie na terenie kraju.

Fundusz alimentacyjny

Czy przekroczenie kryterium dochodowego definitywnie wyklucza z możliwości ubiegania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

NIE

Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego, które od począwszy od okresu świadczeniowego, rozpoczynającego się 1 października 2023 r., będzie wynosiło 1209 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny przekroczy ww. kwotę, fundusz alimentacyjny będzie pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Przekroczenie dochodu nie może być wyższe niż kwota świadczenia z funduszu.

Jeśli w wyniku przeliczenia, wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie niższa niż 100 zł, fundusz alimentacyjny nie przysługuje.


Matka złożyła  wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na troje dzieci. Czy świadczenie z 500+ jest doliczane do dochodu przy obliczaniu kryterium dochodowego do funduszu alimentacyjnego?

NIE

Przepisy dotyczące funduszu alimentacyjnego nie przewidują aby świadczenie 500+ było doliczane do dochodu rodziny. Natomiast przy ustalaniu prawa do świadczenia 500+ oraz zasiłku rodzinnego są wliczane do dochodu środki wypłacone z funduszu alimentacyjnego.


Rodzic otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zmienił pracodawcę. Czy zobowiązany jest dostarczyć dokumenty związane z tą sytuacją

TAK

Przy obliczaniu dochodu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody, które są uzyskiwane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na który składany jest wniosek, ale również dochody z tytułu zatrudnienia, które zostało podjęte po tym roku. W związku z tym, powinno się przedstawić zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające datę podjęcia zatrudnienia oraz dochód osiągnięty w drugim miesiącu pracy u „nowego” pracodawcy (w przypadku zmiany zatrudnienie po roku bazowym).


Czy do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na pełnoletnie niepełnosprawne w stopniu znacznym dziecko, rodzic powinien dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuacji nauki?

NIE

Przepisy wskazują, że osoba z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności ma uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego bezterminowo. W tym przypadku uprawnienie nie jest uwarunkowane od kontynuowania przez pełnoletnie dziecko nauki.


Matka złożyła kolejny wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Ojciec dzieci przebywa za granicą i sprawę prowadzi Sąd Okręgowy w Gdańsku. Czy matka musi dołączyć do wniosku zaświadczenie z Sądu o bezskuteczności egzekucji skoro takie zaświadczenie złożyła już rok temu?

TAK

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są świadczeniami przyznawanymi na okresy świadczeniowe. W związku z tym każdorazowo do wniosku należy dołączać zaświadczenie z sądu.


Matka dwójki dzieci mieszka z ich ojcem, który jest dłużnikiem alimentacyjnym, ale nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Na dzieci kobieta ma zasądzone alimenty. Czy do składu rodziny zostanie zaliczony ojciec dzieci?

NIE

Skład rodziny będzie trzyosobowy, czyli matka i dwoje dzieci. Według przepisów, do składu rodziny nie zalicza się  rodzica, który jest zobowiązany do alimentów.


Osoba uprawniona do alimentów niedługo osiągnie pełnoletność i będzie kontynuowała naukę w szkole,  ale nie będzie mieszkała razem ze matką.  Czy ta osoba, samodzielnie składając wniosek na siebie już jako osoba pełnoletnia, na nowy okres świadczeniowy będzie musiała ująć  w składzie rodziny matkę.

TAK

Przepisy dotyczące funduszu alimentacyjnego wskazują, że do składu rodziny zalicza się także rodzica osoby uprawnionej do alimentów. Nie zalicza się go jedynie w przypadku, gdy jest on zobowiązany przez sąd do płacenia alimentów. Przy ustalaniu uprawnień będzie brany pod uwagę również  dochód osiągnięty przez matkę.


Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o fundusz alimentacyjny w formie elektronicznej jeżeli osoba nie posiada podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego?

NIE

Istnieje możliwość złożenia wniosku o fundusz alimentacyjny w formie elektronicznej np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, ale niezbędnie jest w tym przypadku posiadanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Zasiłek pielęgnacyjny

Osoba legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Orzeczenie osoba ma  wydane z uwagi ma problemy z kręgosłupem. Choruję od 42 roku życia. Czy otrzyma zasiłek pielęgnacyjny?

NIE

Przepisy nie przewidują, aby można było przyznać zasiłek pielęgnacyjny osobie legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała po ukończeniu 21 roku życia.


Kobieta ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny. Od ponad miesiąca przebywa w szpitalu. Czy może dalej otrzymywać przyznane świadczenie ?

TAK

Przepisy nie przewidują, aby w takim przypadku osobie nie przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny, ponieważ szpitala nie zalicza się do instytucji zapewniającej osobie niepełnosprawnej całodobowego utrzymanie.


Pobieram zasiłek pielęgnacyjny, ale od zeszłego miesiąca ZUS przyznał mi świadczenie uzupełniające 500+ dla niepełnosprawnych. Dodatkowo otrzymałem dodatek pielęgnacyjny. Czy muszę zgłosić tą informację do Gdańskiego Centrum Świadczeń?

TAK

Fakt przyznania przez ZUS dodatku pielęgnacyjnego powoduje, że zasiłek pielęgnacyjny się nie należy, ze względu na to, że są to tożsame świadczenia. Należy niezwłocznie poinformować o tym urząd, który następnie uchyli prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.


ZUS przyznał mi prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie zostało mi wypłacone z wyrównaniem za trzy miesiące. Czy będę musiała zwrócić zasiłek pielęgnacyjny za te trzy miesiące?

TAK

Niestety, w przypadku kiedy ktoś pobrał dwa wykluczające się świadczenia w tym samym okresie, zasiłek pielęgnacyjny będzie podlegał zwrotowi. Środki można zwrócić samemu na konto Gdańskiego Centrum Świadczeń lub ZUS dokona potrącenia należności ze świadczeń przez nich wypłacanych np. emerytury, renty.

Świadczenie pielęgnacyjne

Matka dwojga dzieci pobiera na jedno z nich świadczenie pielęgnacyjne. Młodsze dziecko ma miesiąc. Rodzic chce wystąpić o świadczenie rodzicielskie na to dziecko. Czy możliwe jest pobieranie świadczenia na dwoje dzieci?

NIE

Osobie uprawnionej przysługuje jedno z tych świadczeń, także w przypadku, gdy świadczenia przysługują w związku z opieką nad dwojgiem dzieci. Osoba uprawniona ma prawo do wyboru świadczenia.


Matka opiekuje się 26 letnim synem, który od dziecka choruje na schorzenie immunologiczne. Niestety stan zdrowia osoby niepełnosprawnej bardzo się pogorszył i matka musiała  zwolnić się z pracy, aby się nim opiekować. Osoba wymagająca opieki legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy matka będzie mogła ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

TAK

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.


Pobieram świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. Czy otrzymam PIT?

NIE

Świadczenia wypłacane przez Gdańskie Centrum Świadczeń są nieopodatkowane i nie wystawiamy rozliczenia rocznego w formie PIT.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Kobieta opiekuje się niepełnosprawnym ojcem, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W związku ze sprawowaniem opieki kobieta nie pracuje i chce wystąpić o specjalny zasiłek opiekuńczy. Rodzice kobiety otrzymują emerytury, a jej mąż pracuje. Czy ustalając prawo do tego świadczenia będą uwzględniane tylko dochody najbliższej rodziny kobiety?

NIE

Przepisy dotyczące przedmiotowego świadczenia wskazują, że przy ustalaniu dochodu uprawniającego do tego świadczenia, brane są pod uwagę zarówno dochody rodziny osoby, która będzie sprawowała opiekę, jak również dochody rodziny osoby, która wymaga opieki. Dochód na osobę nie może przekroczyć 764 zł

Stypendium szkolne

Rodzic chce ubiegać się o stypendium szkolne. Oprócz wynagrodzenia za pracę ma dodatkowe świadczenia takie jak jednorazowe świadczenie „Za życiem”. Czy to świadczenie zostanie uwzględnione przy obliczaniu dochodu rodziny.

NIE

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” jednorazowe świadczenie „Za życiem” nie jest uwzględniane przy wyliczaniu dochodu rodziny przy weryfikacji wniosku o stypendium szkolne.


Rodzic ma przyznane stypendium szkolne na dziecko. Otrzymał już refundację za zakup odzieży sportowej. Czy otrzyma również refundację za wyjścia dziecka z klasą do kina i teatru?

TAK

Stypendium szkolne ma na celu pokrycie wydatków edukacyjnych ponoszonych na dziecko. Do tych wydatków zalicza się również wyjście dzieci z klasą do kina, teatru, muzeum, itp.


W sierpniu pracowałam na umowę o pracę, która została rozwiązana z końcem miesiąca. Czy przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego będzie brany pod uwagę dochód z tej pracy?

NIE

Jeżeli w miesiącu, na który ustalane jest prawo do stypendium szkolnego, nie posiada już Pani dochodu z tytułu umowy o pracę, to uznajemy ten dochód jako utracony. W takim sytuacji podstawą do obliczenia dochodu rodziny jest dochód z miesiąca września.

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Czy matka, która  urodziła dziecko z wadą wrodzoną, która zagraża jego życiu występując o jednorazowe świadczenie „Za życiem” musi przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności  dziecka, potwierdzające to schorzenie ?

NIE

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej stwierdzające, że jest to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie jego porodu.

Pomoc mieszkaniowa

Osoba posiada lokal z prawem własności i stałym meldunkiem. Czy może  ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, jeśli w tym lokalu nie zamieszkuje?

NIE

Nie jest możliwe uzyskanie dodatku mieszkaniowego do lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca faktycznie nie zamieszkuje, lecz jest w nim jedynie zameldowany.


Osoba otrzymała  decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. W związku z tym, iż osoba uznała, iż wyliczony dodatek mieszkaniowy jest zbyt niski,  złożyła  odwołanie. Czy w takiej sytuacji dodatek mieszkaniowy będzie nadal wypłacany na konto zarządcy i wnioskodawcy?

TAK

Wniesienie odwołania od decyzji, nie powoduje wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego.


Właściciel lokalu zamieszkuje wraz z trzema osobami w mieszkaniu o powierzchni użytkowej 57,54m2. Czy przy takiej powierzchni lokalu rodzina ma szanse na  otrzymanie dodatku mieszkaniowego?

TAK

W tym przypadku kryterium metrażowe jest spełnione, gdyż dla trzyosobowego gospodarstwa domowego przewidziana jest powierzchnia użytkowa mieszkania wynosząca 45 m2, którą można przekroczyć o 30 % tj. do 58,50 m2.


Rencista samotnie zamieszkuje w lokalu. Czy dochodem przy naliczaniu dodatku mieszkaniowego jest kwota renty netto?

Dochodem jest kwota emerytury/renty „netto” (po odjęciu zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne).


Czy zamieszkiwanie w lokalu osoby niepełnosprawnej ma wpływ na kryteria przyznawania dodatku?

TAK

Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o dodatkowe 15 m2.


Osoba posiada już dodatek mieszkaniowy do miesiąca lipca. Żeby mieć ciągłość przyznanego świadczenia osoba musi złożyć kolejny wniosek o dodatek mieszkaniowy w miesiącu lipcu?

TAK

Termin do złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie jest określony przepisami. Oznacza to, iż dokumentacja może być składana przez cały miesiąc, natomiast świadczenie przyznawane jest na okres 6 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Jednak, jeśli został przyznany dodatek mieszkaniowy, a wnioskodawca chciałby otrzymać świadczenie na następne 6 m-cy musi złożyć kolejny wniosek w ostatnim miesiącu przyznanego wcześniej już świadczenia.


Osoba zamieszkuje w lokalu, posiada umowę sprzedaży energii i przyznano jej dodatek mieszkaniowy. Czy ta osoba może ubiegać o zryczałtowany dodatek energetyczny?

TAK

Warunkiem otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego jest zamieszkiwanie w lokalu w miejscu dostarczenia energii elektrycznej,  posiadanie  obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym oraz  przyznany dodatek mieszkaniowy.


Czy można ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny, jeśli osoba nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym?

NIE

Zgodnie z przepisami nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania  w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego dla lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca faktycznie nie zamieszkuje.

Gdański Bon Żłobkowy

Moje dziecko uczęszcza do żłobka i otrzymuję świadczenie gdański bon żłobkowy. Od stycznia zmieniła się wysokość opłaty stałej, ponieważ żłobek nie otrzymuje już dofinansowania. Czy mogę ubiegać się o zmianę wysokości bonu żłobkowego w związku z podwyżką opłaty stałej?

TAK

Należy dostarczyć aneks zmieniający umowę oraz nowe zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty stałej. Potrzebne będzie dodatkowo oświadczenie o zgodzie na zmianę decyzji w związku ze zmianą wysokości opłaty stałej w żłobku.


Czy można składać wnioski o bon żłobkowy w trakcie trwania roku szkolnego?

TAK

Wnioski o świadczenie można składać przez cały rok. Jednakże prawo do świadczenia po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do 31 sierpnia (koniec roku szkolnego) lub do końca okresu, na który jest zawarta umowa z placówką.


Oboje z mężem nie rozliczaliśmy się z dochodów za 2021 rok w Urzędzie Skarbowym w Gdańsku. Dzisiaj jesteśmy już rozliczeni za 2022 rok w urzędzie skarbowym w Gdańsku. Czy otrzymamy świadczenie od marca 2023, bo od tego miesiąca córka uczęszcza do żłobka?

NIE

W sytuacji ustalenia prawa do gdańskiego bonu żłobkowego na rok szkolny 2022/2023, rokiem bazowym, na podstawie którego ustalany jest dochód rodziny, jest nadal rok 2021. Dopiero w sytuacji, kiedy będą Państwo ubiegać się o świadczenia na kolejny rok szkolny 2023/2024 tj. od 1 września 2023 r. rokiem bazowym będzie rok 2022.


Mieszkamy z mężem w Gdańsku, tutaj również się rozliczamy z dochodów. Jednakże zapisałam dziecko do żłobka poza Gdańskiem, ponieważ niedaleko jest mój zakład pracy i takie rozwiązanie jest dla mnie najwygodniejsze. Czy mogę skorzystać ze świadczenia „gdański bon żłobkowy”?

NIE

Jednym z kryteriów przy ustalaniu prawa do ww. świadczenia jest aby placówka niepubliczna do której uczęszcza dziecko znajdowało się na terenie Gdańska i było zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska. Zatem niestety nie będzie mieli Państwo prawo do świadczenia.


Na chwilę obecną jestem osobą niepracującą. Planuję podjąć zatrudnienie od kolejnego miesiąca. Zapisałam dziecko do żłobka aby dziecko zaaklimatyzowało się. Czy mogę wystąpić o bon żłobkowy?

TAK

Osoba, która zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia i po rozpoczęciu pracy przedłoży zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ten fakt, otrzyma świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku. Wprowadzone przepisy przewidują sytuację, w której rodzic oddaje dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego , aby ten czas wykorzystać na aktywne poszukiwanie pracy lub załatwienie wszelkich formalności z nią związanych.


Pobieram „bon żłobkowy” i właśnie otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy muszę zgłosić ten fakt do urzędu?

TAK

Świadczenie przysługuje osobom aktywnym zawodowo i ten warunek musi być spełniony przez rodziców dziecka pobierających świadczenie. Jednakże będą mieli Państwo prawo korzystać z tego świadczenia przez kolejne 3 miesiące po ustaniu zatrudnienia. Jest to czas przewidziany na poszukiwanie przez Panią nowej pracy. Jeżeli w przeciągu trzech miesięcy nie znajdzie Pani nowego zatrudnienia, prawo do bonu żłobkowego zostanie uchylone. Zatem zarówno o zakończeniu pracy jak i o podjęciu nowego zatrudnienia musi Pani poinformować Gdańskie Centrum Świadczeń.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jakie informacje dotyczące pracy męża za granicą powinnam podać we wniosku?

Pomorski Urząd Wojewódzki do którego zostanie przesłany wniosek, będzie zobowiązany do ustalenia okresu, w którym zachodzą przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz  kraju pierwszeństwa do wypłaty świadczeń. Jeżeli pierwszeństwo do wypłaty świadczenia ma Polska, Wojewoda również rozstrzyga wniosek tzn. przyznaje lub odmawia prawa do świadczeń.

Aby przyśpieszyć czas weryfikacji przez PUW warto podać jak najwięcej informacji dotyczących zatrudnienia zarówno męża jak i Pani:

 • Imię i nazwisko
 • PESEL
 • Kraj zatrudnienia
 • Data wyjazdu
 • Adres zamieszkania za granicą
 • Data podjęcia legalnej pracy zarobkowej
 • Adres pracodawcy
 • Numer ubezpieczenia
 • Rodzaj wykonywanej pracy np. umowa o pracę, kontrakt, własna działalność gospodarcza, oddelegowanie (przy oddelegowaniu wymagane jest zaświadczenie A1 z ZUS)
 • Czy starają się bądź są pobierane świadczenia za granicą

Dla ułatwienia PUW w Gdańsku przygotował specjalny formularz tzw. ankietę koordynacyjną, gdzie można wpisać wszystkie potrzebne informacje. Formularz do pobrania


Które ze świadczeń podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i muszą być zweryfikowane przez Urząd Wojewódzki?

Do świadczeń podlegających przepisom unijnym należą:

 • zasiłek rodzinny z dodatkami
 • świadczenie rodzicielskie
 • świadczenie pielęgnacyjne
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • jednorazowe świadczenie „za życiem”
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek dla opiekuna

Nie podlegają koordynacji świadczenia:

 • Fundusz alimentacyjny
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jestem panną i wychowuję samotnie dziecko. Z ojcem dziecka nie tworzę rodziny i nie wychowujemy razem dziecka. Jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Wiem natomiast, że wyjechał do pracy za granicę – do Danii. Czy muszę wskazać tę informację pomimo faktu, iż nie jest on członkiem naszej rodziny?

TAK

Przepisy UE odmiennie definiują pojęcie „rodziny”. W świetle przepisów Unii Europejskiej, pomimo faktu, że nie tworzą Państwo wspólnego gospodarstwa domowego i nie wychowują wspólnie dziecka, ojciec dziecka jest członkiem Pani rodziny. Taki rodzic mimo wszystko mógłby pobierać świadczenia w kraju zatrudnienia, jeżeli spełniłby warunki – niezależnie od tego, czy dziecko wychowywane jest wspólnie czy nie oraz czy ojciec jest pozbawiony jest władzy rodzicielskiej (lub czy jest ograniczona). Ustalając kraj pierwszeństwa do wypłaty świadczeń. PUW bierze pod uwagę przede wszystkim kraj aktywności zawodowej, a dopiero w drugiej kolejności miejsce zamieszkania dziecka.


Od wielu lat nie mam kontaktu z ojcem mojego dziecka i dlatego nie posiadam żadnych informacji dotyczących jego pobytu oraz pracy w Szwecji. Co mam zatem wpisać w ankietę koordynacyjną?

Podanie przez Panią jak najwięcej szczegółów dotyczących ojca dziecka z całą pewnością przyczyniłoby się do szybszej weryfikacji przez PUW jego statusu za granicą. Jednakże skoro Pani nie posiada takiej wiedzy, należy wpisać „nie wiem”. Czasami warto jest podać chociażby ogólne informacje np. zamiast dokładnej daty wyjazdu  –  rok, ostatni znany adres zamieszkania czy adres pracodawcy. Bardzo przydatną informacją jest chociażby data urodzenia ojca dziecka, czy nawet nr rachunku bankowego, z którego dokonuje przelewu alimentów.


Otrzymałam zawiadomienie o wszczęciu postępowania z Gdańskiego Centrum Świadczeń, a mój wniosek o świadczenie wychowawcze jest u Wojewody. Co to dla mnie oznacza?

Wojewoda Pomorski ustala czy w Pani sprawie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jeżeli Wojewoda wskaże w rozstrzygnięciu okres w jakim mają zastosowanie przepisy o koordynacji świadczeń, jest to jednoznaczne, że Prezydent Miasta Gdańska nie jest organem, który powinien wydać decyzje za ten okres. W takim przypadku Gdańskie Centrum Świadczeń zawiadamia o wszczęciu postępowania w okresie wskazanym w rozstrzygnięciu. Postępowanie kończy się uchyleniem decyzji ww. okresie i przesłaniem decyzji do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Decyzję za ten okres wyda Wojewoda lub instytucja zagraniczna.

Świadczenie za zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy

Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać zwrot kosztów za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia ?

Przede wszystkim zależy złożyć odpowiedni wniosek o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wzór wniosku został określony rozporządzeniem Rady Ministrów i jest obowiązkowy w sytuacji ubiegania się o to świadczenie.


Gdzie mogę złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy?

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zamieszkałym na terenie gminy Gdańsk przyjmuje i rozpatruje Gdańskie Centrum Świadczeń.


W jakiej formie mogę złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy?

Wnioski można złożyć w kilku formach:

osobiście:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

za pośrednictwem poczty wysyłając korespondencję na adres:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

w formie elektronicznej:

za pośrednictwem Portalu ePUAP  – jako pismo ogólne do urzędu


Jakie informacje powinny zostać zawarte we wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy?

 1. imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej składającego wniosek lub nazwę podmiotu – w przypadku jednostki organizacyjnej, osoby prawnej albo przedsiębiorcy;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 4. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 5. liczby osób, na które występujemy o świadczenie;
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

Dodatkowo osoba/podmiot wnioskujący musi złożyć oświadczenie m.in. że za ten sam okres nikt inny nie otrzymał już świadczenia oraz że za ten sam okres nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia np. w postaci czynszu za najem.

Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA. Jedna karta odpowiada jednej osobie przyjętej do zakwaterowanie. W kacie wskazujemy:

 1. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania;
 2. PESEL;
 3. wskazanie dni, w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wypłacane jest w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie.


Kiedy mogę się ubiegać o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania iwyżywienia obywatelom Ukrainy?

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy można złożyć w trakcie okresu zamieszkania obywatela Ukrainy, jak również po jego zakończeniu. Świadczenie to wypłacane jest „z dołu”, czyli maksymalnie do dnia złożenia wniosku tj. za czas faktycznie udzielonego schronienia i wyżywienia obywatelowi Ukrainy. Przysługuje nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.