Mieszkanie na Start – dopłaty do czynszu

Dopłaty do czynszu – ogólne informacje

Program „Mieszkanie na start” to kolejne rozwiązanie, w którym osoby nie posiadające własnego mieszkania lub nie mające możliwości jego zakupu otrzymują wsparcie rządu. Przepisy wprowadzające zasady udziału gmin w programie oraz zasady ubiegania się o dofinansowanie do ponoszonych przez najemcę opłat, uregulowana została w ustawie z 10 sierpnia 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Władze miasta Gdańska również zadecydowały o przystąpieniu do tego Programu. Na chwilę obecną zostało oddanych 58 mieszkań.

Obecnie o dopłaty do czynszu mogą starać się najemcy mieszkań położonych w budynku:

 • przy ul. Michny 8 w Gdańsku,
 • przy ul. Niecała 10 w Gdańsku,
 • przy ul. Wróbla 23 w Gdańsku.

Najemcy mieszkań mogą starać się o dofinansowanie do ponoszonych wydatków najmu mieszkania. Maksymalny okres pomocy w ramach dopłat to 15 lat. Jednakże aby móc skorzystać z pomocy finansowej, najemca musi spełnić pewne kryteria.

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu

 • umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego inwestor podpisał umowę z gminą  w sprawie przystąpienia do programu Mieszkanie na Start
 • najemca jest  osobą fizyczną
 • najemca zamieszkuje  w lokalu objętym dopłatą
 • dopłaty przysługują obywatelom Polski mieszkającym na terytorium kraju, oraz cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski (posiadającym  kartę pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy lub zezwolenie na pobyt stały )
 • najemca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w dniu złożenia wniosku o dopłaty
 • najemcy nie może przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 • rozwiązanie umowy najmu innego mieszkania/zrzeczenie się na rzecz spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeśli najemcy przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 • spełnienie kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe

Średni miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o dopłatę do czynszu nie może przekroczyć określonego %-go współczynnika dochodu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (obecnie od 09.02.2021 r. za 2020 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 5167,47 zł):

 • Gospodarstwo 1-osobowe100% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 5 167,47 zł , powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 20m
 • Gospodarstwo 2-osobowe140% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 7 234,46 zł  , powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 35m
 • Gospodarstwo 3- osobowe180% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 9 301,45 zł  , powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 50m
 • Gospodarstwo 4- osobowe220% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 11 368,43 , powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 65m

Współczynnik dochodu zwiększa się o kolejne 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym, zaś powierzchnia normatywna lokalu zwiększa się o kolejne 15 m2 na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Dochód liczony jest w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, analogicznie przy ustalaniu prawa na przykład do zasiłku rodzinnego.

Decyzje w sprawie dopłat wprawdzie będzie obowiązywała na okres do 15 lat, jednakże każdego roku będzie odbywała się weryfikacja spełnienia kryterium dochodowego przez wnioskodawcę.
W terminie nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem każdych, kolejnych 12 miesięcy realizacji dopłat, najemca powinien złożyć  oświadczenia dotyczące  osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz wysokości dochodów gospodarstwa dochodowego za poprzedni rok. Jeżeli w wyniku weryfikacji sytuacji dochodowej najemcy, nastąpi przekroczenie kryterium dochodowego – wypłata dopłat zostanie wstrzymana.

Sposób wyliczenie wysokości dopłat

Wysokość dopłat wyliczana jest za pomocą poniższego wzoru:

(powierzchnia normatywna lokalu x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2, obowiązujący w dniu złożenia wniosku x współczynnik 1,8%) : 12.  

UWAGA!

Najemca w okresie uzyskiwania dopłat ma obowiązek informowania organu o dokonaniu czynności skutkującej tym, że najemca lub inna osoba wchodząca w skład jego gospodarstwa domowego stała się:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, 
 • osobą, której przysługuje w całości lub części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
 • najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • najemcą innego lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;

Najemca ma także obowiązek poinformowania organu o podnajęciu części lub całości  mieszkania, na które pobierane są dopłaty.

O dokonaniu którejkolwiek z ww. czynności najemca zobowiązany jest zawiadomić Gdańskie Centrum Świadczeń  w terminie 30 dni od dnia jej dokonania. W przypadku niepoinformowania organu w podanym wyżej terminie najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu środków stanowiących równowartość kwoty dopłat wraz z odsetkami ustawowymi, uzyskanych w okresie od dnia dokonania czynności.

Gdzie złożyć wniosek?

Osobiście:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk 
(po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu –  58 326 79 75)

Za pośrednictwem poczty:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty