Pomoc szkolna

Wydatki związane z edukacją dzieci dla wielu rodzin stanowią często duży problem. Rodziny te mogą skorzystać ze wsparcia Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) przysługuje uczniom zamieszkałym z na terenie Gminy Miasta Gdańska. Trzeba pamiętać, że miejscem zamieszkania małoletniego dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodzica. Z pomocy mogą skorzystać uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia), a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Stypendium szkolne

Przyznawane jest przy spełnieniu kryterium dochodowego ustalanego na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Np. jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny za sierpień. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Aktualnie kryterium dochodowe wynosi 600 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września danego roku szkolnego. W przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października danego roku szkolnego. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, dlatego wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.

Stypendium szkolne może być przyznane jako częściowa refundacja kosztów udokumentowanych i uznanych zakupów i opłat na cele edukacyjne. Refundacja dokonywana jest na podstawie oryginałów imiennych rachunków lub faktur dostarczonych niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż do końca okresu, na który przyznano stypendium w danym roku szkolnym. Razem z dowodami zakupów należy złożyć zestawienie faktur i rachunków, które dokumentują wydatki poniesione na cele edukacyjne dla ucznia na przygotowanym druku.

Refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne dokonane w okresie od 1 września do 31 maja.

Przyznanie i wypłata wyprawki szkolnej na refundację podręczników uniemożliwia rozliczenie przyznanego stypendium szkolnego na podstawie tych samych rachunków, faktur VAT lub oświadczeń złożonych w szkole.

Wysokość stypendium ustalana jest na dany rok szkolny po otrzymaniu dotacji na dofinansowanie.

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty

Zasiłek szkolny

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zaistniałego zdarzenia losowego. Jako zdarzenie losowe należy rozumieć zdarzenie z zachowaniem przesłanki „losowości”, tzn. musi to być zdarzenie nieprzewidywane, niezależne od woli człowieka i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności. Np. nagła utrata pracy rodzica lub opiekuna ucznia, śmierć członka rodziny posiadającego źródło dochodu, pożar mieszkania lub skutki klęski żywiołowej bezpośrednio dotyczące gospodarstwa domowego ucznia i wpływające na jego edukację.

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku oraz datę tego zdarzenia. Zasiłek szkolny jest przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, a jego wysokość nie może przekroczyć jednorazowo 620 zł.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny może być przyznawany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego, maksymalnie trzy razy w roku.

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty