Świadczenie „Za życiem”

Pełna nazwa tego świadczenia brzmi: „Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu„

Informacje ogólne

Świadczenie „Za Życiem” dedykowane jest rodzicom lub opiekunom w sytuacji urodzenia dziecka lub objęcia opieką dziecka obarczonego nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu lub z nieodwracalnym upośledzeniem, a wady te powstały lub zostały wykryte w okresie prenatalnym lub w trakcie porodu.

Całość programu zawartego w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, obejmuje szereg rozwiązań prawnych mających na celu wsparcie rodzin w tej niezwykle trudnej sytuacji opieki nad chorym dzieckiem. Wśród pakietu rozwiązań znajduje się także wsparcie finansowe w postaci jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.

Świadczenie to przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu (osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest posiadanie dwóch zaświadczeń:

  • zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.
  • zaświadczenie potwierdzającego pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Jest to analogiczne zaświadczenie jakie należy przedstawić do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowego. Wymóg ten nie dotyczy oczywiście opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Gdzie złożyć wniosek?

osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk