Fundusz alimentacyjny

Kto może skorzystać z funduszu alimentacyjnego i jakie kryteria należy spełniać?

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia 18 roku życia;
  • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
  • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

UWAGA!
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
– zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł.

Począwszy od okresu świadczeniowego, rozpoczynającego się 1 października 2023 r., dochód na osobę w rodzinie nie będzie mógł przekroczyć 1209 zł.

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym.

W jakie wysokości wypłacane jest świadczenie z Funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

Gdzie i kiedy należy składać wnioski?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na (kolejny) nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. Wnioski składane drogą elektroniczną przyjmowane są od dnia 1 lipca. Jeżeli osoba zainteresowana złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

Wnioski on-line 

Wnioski on-line można składać za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

ZOBACZ, JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ZA POŚREDNICTWEM PORTALU EMP@TIA

Wnioski papierowe

OSOBIŚCIE:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

KORESPONDENCYJNIE:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE WNIOSKÓW

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty