Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Logotyp Karty Dużej rodziny z odniesieniem do strony rodzina.gov.pl

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.  

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Kto może otrzymać kartę dużej rodziny?

O Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się matka lub ojciec, macocha lub ojczym, którzy mają lub kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

O kartę mogą również ubiegać się rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. 

Karta przysługuje obywatelom polskim, a także cudzoziemcom, którzy zamieszkują z członkami rodziny na terytorium Polski i posiadają: 

 • zezwolenie na pobyt stały,  
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,  
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
 • posiadający status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 
 • obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

UWAGA! 
Obywatele Ukrainy, którzy przebywają legalnie na terenie Polski w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dot. obywateli Ukrainy posiadający PESEL ze statusem UKR), nie spełniają warunków określonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny i nie mogą otrzymać Karty Dużej Rodziny. 

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania. Mieszkańcy i mieszkanki Gdańska składają wniosek do Gdańskiego Centrum Świadczeń. 

Wniosek elektroniczny

Platforma Empatia – Strona główna – Emp@tia (mpips.gov.pl) 

 1. Wejdź na „Listę dostępnych wniosków elektronicznych” i wybierz formularz „Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny-system zniżek dla rodzin wielodzietnych – KDR”. 
 2. Zaloguj się profilem zaufanym. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online
 3. Wypełnij wniosek – kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. 
 4. Powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach otrzymasz SMS-em. 

Jeśli składasz wniosek również o Karty mobilne, członkowie rodziny na podane we wniosku adresy e-mail otrzymają: 

 • linki do sklepów  Google Play i App Store, by pobrać aplikację, 
 • numery kart, które jednocześnie są loginami do aplikacji mobilnej mKDR. 

Jednorazowe hasła do aplikacji członkowie rodziny otrzymają SMS-em na podane we wniosku numery telefonów. 

Wniosek papierowy 

Gdańskie Centrum  Świadczeń 
Dział Obsługi Mieszkańców 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek: 8.00 – 15.30 
wtorek/czwartek/piątek: 8.00 -15.00 
środa: 8.00-17.00 

Formularz wniosku

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć: 

 • ojciec i matka:
  • oświadczenie, że nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci – napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz, (zał. ZKDR-03), 
  • dowód osobisty lub paszport – wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL, 
 • macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców) – w przypadku braku numeru PESEL:
  • dowód osobisty lub paszport, 
  • akt małżeństwa, 
 • dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL) – akt urodzenia, dowód osobisty lub paszport, 
 • dzieci powyżej 18 lat:
  • dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL), 
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach – napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz (zał. ZKDR-01), 
 • dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, 
 • osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka (zał. ZKDR-02), 
 • cudzoziemiec – dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów:
  • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce, 
  • zezwolenie na pobyt w kraju. 
Gdzie i kiedy odebrać kartę?

O terminie odbioru karty wnioskodawca informowany jest za pomocą wiadomości SMS.

Gotowe Karty Dużej Rodziny wydawane są przez:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00 – 15.30
wtorek/czwartek/piątek: 8.00 -15.00
środa: 8.00-17.00

Okres ważności karty

Karta jest przyznawana: 

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – dożywotnio, 
 • dziecku poniżej 18 lat – do ukończenia 18-tego roku życia, 
 • dziecku powyżej 18 lat (jedna nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia):
  • do dnia 30.09. następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce edukacyjnej 
  • do dnia 30.09. roku, w którym planowane jest ukończenie nauki w szkole wyższej zgodnie ze złożonym oświadczeniem  
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 lat – na okres ważności orzeczenia, 
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Aplikacja mobilna mKDR w mObywatel

Każda osoba dorosła, która posiada ważny polski dowód osobisty ma możliwość wyświetlania Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel tzw. mKDR. Aplikacja pozwala również na wyświetlanie karty dziecka, ale wyłącznie, jeżeli dziecko posiada mLegitymację szkolną.  

Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR  wyłącznie w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty. 

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?

 1. Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek on-line lub w Gdańskim Centrum Świadczeń. Składając wniosek wskaż, czy chcesz wyłączenie Kartę w formie elektronicznej, czy wnioskujesz o obie formy (elektroniczną i tradycyjną). Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej będzie podlegać opłacie. 
  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w GCŚ, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel.  
 2. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel z Google Play lub App Store bądź jej aktualizacja do najnowszej wersji. 
 3. Uruchom aplikację mObywatel. 
 4. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz). 
 5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny. 
 6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej. 
 7. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
  • Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji. 
  • Nie: przejdź do kolejnego punktu. 

Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo. 

Opłaty
 • Wyrobienie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. 
 • Duplikat karty kosztuje 15 zł. 
 • Osoby posiadające kartę mobilną, ale które chciałyby domówić kartę plastikową (domówić drugą formę Karty) – koszt  10 zł. 

Opłatę należy wpłacić przelewem bankowym na konto Gdańskiego Centrum Świadczeń: 

PEKAO II O. Gdańsk: 07 1240 6292 1111 0011 2471 4503 

W tytule należy podać: „imię i nazwisko, opłata za duplikat karty lub opłata za tradycyjną formę karty” 

Jak korzystać z karty i na jakie zniżki można liczyć?
Znak "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny"

Kartę Dużej Rodziny należy okazać w punktach lub podmiotach biorących udział w programie. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

Korzyścią z posiadania Karty jest między innymi: 

 • zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym, 
 • 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym, 
 • 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci, 
 • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne.  

Niektóre podmioty mogą oferować dodatkowe zniżki dla członków rodzin z orzeczoną niepełnosprawnością. Aby z nich skorzystać, trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej. 

Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek - Wykaz partnerów KDR. Znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację o wysokości zniżek.  

UWAGA! 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny nie uprawnia do darmowych przejazdów komunikacją miejską w Gdańsku. 

Obowiązki właściciela karty

Osoba posiadająca kartę jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Gdańskiego Centrum Świadczeń o: 

 • zmianie danych osobowych np. nazwiska,  
 • zmianie miejsca zamieszkania 
 • zmianie sytuacji rodzinnej skutkująca utratą prawa do karty np. wydania przez sąd postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, graniczenie władzy poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, orzeczono rozwód rodziców dzieci, którzy osobno nie spełniają warunków do posiadania karty. 
Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o Kartę Dużej Rodziny dostępne są na specjalnej stronie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Centrum Świadczeń.