Gdański Bon Żłobkowy

Grafika dot. Gdańskiego Bonu Żłobkowego

Gdańscy rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, mogą skorzystać z Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Głównym celem, przyświecającym wprowadzeniu bonu, jest wyrównanie szans w dostępie do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej.

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE WPROWADZENIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO “GDAŃSKI BON ŻŁOBKOWY’ DLA RODZIN ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA

Komu przysługuje bon?

Gdański Bon Żłobkowy przysługuje na dziecko od dnia objęcia go opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata.

ZOBACZ REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

O Gdański Bon Żłobkowy mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka, opiekunowie prawni dziecka oraz osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, które:

 • zamieszkują wraz z rodziną na terenie Gdańska,
 • rozliczają podatek dochodowy w Gdańsku,
 • są zatrudnione lub wykonują inną prace zarobkową,
 • nie przebywają na urlopie wychowawczym,
 • nie przekraczają kryterium dochodowego w wysokości 2500 zł netto na jednego członka rodziny,
 • zrezygnują z miejsca w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków,
 • mają podpisaną umowę o świadczenie usług opieki nad dzieckiem w jednostce niepublicznej.

WAŻNE!

Z bonu mogą skorzystać również niepracujący rodzice. Warunkiem jest nauka w systemie dziennym, udział w stażu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową. Z bonu mogą także skorzystać osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Komu świadczenie nie przysługuje?

Bonu nie otrzymają osoby, których dziecko zostało objęte opieką przez Gdański Zespół Żłobków lub umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Nie otrzymają go także osoby, które nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem.

Na jaki okres przyznawany jest Gdański Bon Żłobkowy?

Gdański Bon Żłobkowy przyznawany jest na rok szkolny, czyli od 1 września do 31 sierpnia następnego roku pod warunkiem, że umowa o świadczenie usług zawarta jest na cały rok szkolny. W sytuacji, kiedy umowa zawarta jest na okres krótszy, świadczenie przyznawane jest na okres wskazany w umowie zawartą pomiędzy rodzicami a placówką niepubliczną.

W jakiej wysokości wypłacany jest Gdański Bon Żłobkowy?

Wysokość bonu żłobkowego stanowi różnicę między opłatą ponoszoną przez rodziców dziecka umieszczonego w placówce niepublicznej, a opłatą stałą ponoszoną przez rodziców dzieci korzystających z zasobu Gdańskiego Zespołu Żłobków. Maksymalna wysokość bonu żłobkowego wynosi 500,00 zł miesięcznie.

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski o Gdański Bon Żłobkowy przyjmowane są od 1 lipca.

Wnioski można składać:

 • we wrzutni  – Gdańskiego Centrum Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25,
 • osobiście:
  Gdańskie Centrum Świadczeń
  ul. Powstańców Warszawskich, budynek C
 • za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres:
  Gdańskie Centrum Świadczeń
  ul. Powstańców Warszawskich 25
  80-152 Gdańsk,
 • przez platformę ePUAP.

UWAGA!

Formularz wniosku, załączniki oraz szczegółowe zasady ubiegania się o Gdański Bon Żłobkowy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Świadczeń.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

POBIERZ FORMULARZ WNIOSKU O GDAŃSKI BON ŻŁOBKOWY

W celu ułatwienia wypełnienia formularza wniosku o Gdański Bon Żłobkowy, pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń przygotowali przykładowo wypełniony formularz wniosku oraz załączniki:

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć m. in.:

 • oświadczenie o rozliczaniu dochodu w urzędzie skarbowym na terenie Gdańska,
 • kopię umowy o objęcie dziecka opieką przez podmiot niepubliczny,
 • dokument potwierdzający zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej,
 • oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego,
 • zaświadczenie o wysokości opłaty stałej, ponoszonej za pobyt dziecka w placówce niepublicznej,
 • oświadczenie o wysokości dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych osiągniętych w 2018 roku (dla wniosków składanych na rok szkolny 2020/2021 obowiązują dochody za 2019 rok),
 • dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji dochodowej rodziny,
 • wniosek o skreślenie dziecka z listy oczekujących na miejsce w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków.

Osoby samotnie wychowujące dziecko powinny złożyć dodatkowo:

 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji,
 • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

Osoby niepracujące powinny złożyć dodatkowo:

 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie dziennym,
 • zaświadczenie potwierdzające okres uczestnictwa w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat Gdańskiego Bonu Żłobkowego?

Szczegółowe informacje dostępne są:

ZOBACZ ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA