Obniżka dochodowa

Ogniżka dochodowa – informacje ogólne

O obniżkę dochodową mogą ubiegać się najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz osób używających te lokale bez tytułu prawnego. Obniżka dochodowa dotyczy tylko czynszu, natomiast nie dotyczy opłat takich jak opłata za energię elektryczną, gaz, wodę oraz odbiór ścieków, odbiór odpadów i nieczystości ciekłych. Wysokość obniżki dochodowej uzależniona jest od wysokości dochodów uzyskanych w gospodarstwie domowym najemcy oraz osoby używającej lokal bez tytułu prawnego. Obniżka dochodowa przyznawana jest na okres 12 miesięcy z możliwością wydłużenia tego okresu w przypadku utrzymania się niskiego dochodu w gospodarstwie domowym najemcy, co musi zostać potwierdzone wnioskiem i deklaracją o dochodach.

Jakie kryteria należy spełniać, aby uzyskać obniżkę dochodową?

POWIERZCHNIA MIESZKANIOWA

Z pomocy w postaci obniżki dochodowej mogą skorzystać wyłącznie te rodziny, które zamieszkują w lokalach o powierzchni nieprzekraczającej o 30 proc. norm, o których mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych. Oznacza to, że powierzchnia użytkowa mieszkania nie może być większa niż:

Obniżka dochodowa - maksymalna powierzchnia

LICZBA OSÓBMAKSYMALNA POWIERZCHNIA MIESZKANIOWA
145,50 m2
252,00 m2
358,50 m2
471,50 m2
584,50 m2
6 i więcejniezależnie od wielkości powierzchni użytkowej lokalu

WYSOKOŚĆ DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych podstawą ustalenia wysokości osiąganych dochodów są dochody członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wskazane w deklaracji stanowiącej załącznik do wniosku, w następujący sposób:

Dochód uprawniający do obniżki dochodowej

Dochód w gospodarstwie jednoosobowymDochód w gospodarstwie wieloosobowymObniżki
do 125%do 85%60%
powyżej 125% do 150%powyżej 85% do 100%50%
powyżej 150% do 200%powyżej 100% do 150%30%

Wysokość obniżki dochodowej uzależniona jest od wysokości dochodów uzyskanych w gospodarstwie domowym najemcy oraz osoby używającej lokal bez tytułu prawnego, wyliczonych na podstawie najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 1. Dokumenty poświadczające wysokość osiąganych dochodów składa się zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 2. W razie wątpliwości, co do wysokości dochodów deklarowanych przez wnioskodawcę:
  • wynajmujący może żądać od wnioskodawcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów,
  • wynajmujący może wnioskować do Gdańskiego Centrum Świadczeń o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
  • wnioskodawca może złożyć zeznanie o wysokości osiąganego dochodu w roku podatkowym (PIT).
 1. Obniżki dochodowe przyznawane są łącznie z obniżkami uwzględniającymi wartość użytkową lokali.
 2. Łączna suma obniżek uwzględniających wartość użytkową lokali i dochodowych nie może być wyższa niż 60% jednolitej stawki bazowej.
 3. Obniżka dochodowa przyznawana jest na okres 12 miesięcy z możliwością wydłużenia tego okresu
  w przypadku utrzymania się niskiego dochodu w gospodarstwie domowym najemcy, potwierdzonego wnioskiem i deklaracją o dochodach.
 4. Gdańskie Nieruchomości SZB powiadamiają na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku o przyznanie obniżki dochodowej.

Wnioski o obniżki dochodowe po weryfikacji pod względem dochodów trafiać będą z Działu Pomocy Mieszkaniowej do Gdańskich Nieruchomości, gdzie doliczana będzie do nich obniżka techniczno – użytkowa. W ciągu miesiąca od złożenia wniosku każdy najemca otrzyma od Gdańskich Nieruchomości informację o sposobie realizacji wniosku i sumie przyznanych obniżek, a także aneks do umowy najmu zawierający stawkę czynszu po obniżkach.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę deklaracji niezgodnej z prawdą, wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić wynajmującemu 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie, a jeżeli zostało ono wydane przed 23 listopada 2004 r. – to orzeczenie lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, do których należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub opinię biegłego. Kserokopie ww. dokumentów należy dołączyć do wniosku o obniżkę dochodową

Wymagane dokumenty

 • wniosek o obniżkę czynszu najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gdańsk,
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (tj. zaświadczenie o zarobkach wypłaconych z zakładu pracy, odcinki i decyzje ZUS i MOPR, zaświadczenie o wypłacanych stypendiach studenckich, zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych z tytułu praktycznej nauki zawodu, dokumenty potwierdzające wysokość wypłacanych alimentów, zaświadczenia o zasiłkach chorobowych wypłacanych przez ZUS, zaświadczenia o wysokości żołdu, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o wysokości odprowadzanej składki zdrowotnej, inne zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu (darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło).

Gdzie złożyć wniosek?

osobiście: 

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek C
80-152 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Więcej informacji oraz formularze wniosków do pobrania

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty