Obniżka dochodowa

Obniżka dochodowa – informacje ogólne

O obniżkę dochodową mogą ubiegać się najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz osób używających te lokale bez tytułu prawnego. Obniżka dochodowa dotyczy tylko czynszu, natomiast nie dotyczy opłat takich jak opłata za energię elektryczną, gaz, wodę oraz odbiór ścieków, odbiór odpadów i nieczystości ciekłych. Wysokość obniżki dochodowej uzależniona jest od wysokości dochodów uzyskanych w gospodarstwie domowym najemcy oraz osoby używającej lokal bez tytułu prawnego. Obniżka dochodowa przyznawana jest na okres 12 miesięcy z możliwością wydłużenia tego okresu w przypadku utrzymania się niskiego dochodu w gospodarstwie domowym najemcy, co musi zostać potwierdzone wnioskiem i deklaracją o dochodach.

Jakie kryteria należy spełniać, aby uzyskać obniżkę dochodową?

Wysokość dochodów

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych podstawą ustalenia wysokości osiąganych dochodów są dochody członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wskazane w deklaracji stanowiącej załącznik do wniosku, w następujący sposób:

Dochód uprawniający do obniżki dochodowej

Dochód w gospodarstwie jednoosobowym

Dochód w gospodarstwie wieloosobowym

Obniżki

do 25% przeciętnego wynagrodzenia

do 17% przeciętnego wynagrodzenia

60%

powyżej 25% do 30% przeciętnego wynagrodzenia

powyżej 17% do 21% przeciętnego wynagrodzenia

50%

powyżej 30% do 40% przeciętnego wynagrodzenia

powyżej 21% do 30% przeciętnego wynagrodzenia

30%

Wysokość obniżki dochodowej uzależniona jest od wysokości dochodów uzyskanych w gospodarstwie domowym najemcy oraz osoby używającej lokal bez tytułu prawnego, wyliczonych na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującej w dniu złożenia wniosku ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 1. Dokumenty poświadczające wysokość osiąganych dochodów składa się zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 2. W razie wątpliwości, co do wysokości dochodów deklarowanych przez wnioskodawcę:
  • wynajmujący może żądać od wnioskodawcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów,
  • wynajmujący może wnioskować do Gdańskiego Centrum Świadczeń o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
  • wnioskodawca może złożyć zeznanie o wysokości osiąganego dochodu w roku podatkowym (PIT).
 1. Obniżki dochodowe przyznawane są łącznie z obniżkami uwzględniającymi wartość użytkową lokali.
 2. Łączna suma obniżek uwzględniających wartość użytkową lokali i dochodowych nie może być wyższa niż 60% jednolitej stawki bazowej.
 3. Dla gospodarstw domowych liczących 6 i więcej osób obniżkę dochodową stosuje się niezależnie od wielkości powierzchni użytkowej lokalu.

Gdy złożymy w tym samym miesiącu wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz o obniżkę dochodową wówczas obniżkę dochodową przyznaje się od pierwszego dnia następnego miesiąca, od którego obowiązuje decyzja o przyznanym dodatku mieszkaniowym.

Wnioski o obniżki dochodowe po weryfikacji pod względem dochodów trafiać będą z Działu Pomocy Mieszkaniowej do Gdańskich Nieruchomości, gdzie doliczana będzie do nich obniżka techniczno – użytkowa. W ciągu miesiąca od złożenia wniosku każdy najemca otrzyma od Gdańskich Nieruchomości informację o sposobie realizacji wniosku i sumie przyznanych obniżek, a także aneks do umowy najmu zawierający stawkę czynszu po obniżkach.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę deklaracji niezgodnej z prawdą, wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić wynajmującemu 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie, Kserokopie ww. dokumentu należy dołączyć do wniosku o obniżkę dochodową

Obniżki dochodowej nie stosuje się:

 • do lokali z najmem socjalnym i tymczasowych pomieszczeń,
 • w odniesieniu do najemców i osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego, którzy zamieszkują w lokalach podnajętych lub oddanych w bezpłatne używanie za zgodą Gminy Miasta Gdańska w całości,
 • do powierzchni użytkowej lokalu większej niż:
  • 45,50 m2 – dla 1 osoby,
  • 52,00 m2 – dla 2 osób,
  • 58,50 m2 – dla 3 osób,
  • 71,50 m2 – dla 4 osób,
  • 84,50 m2 – dla 5 osób.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o obniżkę czynszu najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gdańsk,
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku

Gdzie złożyć wniosek?

osobiście: 

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Więcej informacji oraz formularze wniosków do pobrania

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty