RODO – jak przetwarzamy dane osobowe

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie „RODO”(*) – unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Gdańskie Centrum Świadczeń przykłada dużą wagę do ochrony prywatności osób korzystających ze świadczeń, pracowników i kontrahentów. W celu najwyższej ochrony przetwarzanych danych dokładamy  wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych na najwyższym poziomie.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to od dnia 25 maja 2018 roku. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

(*) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gdańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych?

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa i wypłacania wnioskowanych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia rekompensującego odbycie ćwiczeń wojskowych, dodatku mieszkaniowego, zryczałtowanego dodatku energetycznego, stypendium i zasiłku szkolnego oraz czynności poprzedzających złożenie wniosku;
  • dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
  • realizacji zadań związanych z archiwizacją dokumentów;
  • przekazywania informacji dotyczących statutowych zadań;
  • przeprowadzenia analiz lub realizacji obowiązków sprawozdawczych;
  • zatrudnienia w Gdańskim Centrum Świadczeń (w tym prowadzenia rekrutacji);
  • udzielania odpowiedzi na pisma oraz realizacji umów.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

  • Wskazane powyżej cele mogą wynikać bezpośrednio z przepisów prawa (realizacja obowiązków wynikających z ustaw branżowych i aktów prawa miejscowego). Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie określonym przez przepisy prawa jest obowiązkowe i niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a także z działań, na które wyrazili Państwo zgodę w trakcie ubiegania się o świadczenia. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku o przyznanie świadczenia;
  • zawarcie i wykonanie umowy, w tym zapewnienie kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową. Podanie danych (oznaczonych w umowie jako wymagane) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;
  • wyrażenie zgody osoby.

Kim są odbiorcy danych?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń, usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Centrum – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

Skąd mogą jeszcze pochodzić dane?

Obok pozyskania od Państwa danych osobowych mogą one pochodzić także od przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika, pracodawcy, strony umowy zawartej z Centrum oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

Jaki jest okres przechowywania danych?

Dane przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą  różnić się w zależności od celu przetwarzania, szczegółowe okresy przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia).

W zakresie wynikającym z przepisów prawa mogą Państwo żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Przysługuje Państwu także prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają także Państwo możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją przysługujących praw może się Pan/Pani kontaktować się z Robertem Kowalskim – Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję na adres: Gdańskie Centrum Świadczeń, 80-152 Gdańsk ul. Powstańców Warszawskich 25 lub za pośrednictwem e-mail iod@gcs.gda.pl.