Specjalny zasiłek opiekuńczy

KOMU PRZYSŁUGUJE SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje: osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, tylko w sytuacji, gdy rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy.

Świadczenie przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł netto.

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać wszystkich dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI WYPŁACANY JEST SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY?

Wysokość zasiłku wynosi 620 zł miesięcznie.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

osobiście: 
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. 3-go Maja 9
80-802 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ WNIOSKI DO POBRANIA

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty