Klauzula informacyjna RODO dla klientów Gdańskiego Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. – (dalej: RODO), Gdańskie Centrum Świadczeń przedstawia poniższe informacje

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
e-mail: gcs-kancelaria@gdansk.gda.pl
tel.: 58 326 50 00

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych osobowych w Gdańskim Centrum Świadczeń możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informację na adres gcs-iod@gdansk.gda.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • rozpatrzenia sprawy wynikającej ze złożonego przez Ciebie podania, m.in. w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa i wypłacania świadczeń przez Gdańskie Centrum Świadczeń;
  • prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;
  • dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
  • realizacji zadań związanych z archiwizacją dokumentów;
  • przekazywania informacji dotyczących statutowych zadań;
  • przeprowadzenia analiz lub realizacji obowiązków sprawozdawczych;
  • udzielania odpowiedzi na pisma oraz realizacji umów.

W przypadku gdy Gdańskie Centrum Świadczeń jest niewłaściwe do rozpatrzenia sprawy, Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania Twojego pisma organowi właściwemu – na podstawie przepisu wskazanego w piśmie, do którego dołączona została niniejsza klauzula.

Podstawa prawna przetwarzania danych; wymóg podania danych osobowych

Cele przetwarzania danych osobowych mogą wynikać bezpośrednio z przepisów prawa (realizacja obowiązków wynikających z ustaw branżowych i aktów prawa miejscowego). Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie określonym przez przepisy prawa jest obowiązkowe i niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a także z działań, na które została przez Ciebie wyrażona zgoda w trakcie ubiegania się o świadczenia. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do ustalenia uprawnień do świadczeń. Konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie Twojego wniosku bez rozpoznania.

Podstawą przetwarzania danych jest także zawarcie i wykonanie umowy, w tym zapewnienie kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową. Podanie danych (oznaczonych w umowie jako wymagane) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.

Ponadto do przetwarzania danych uprawnia wyrażenie przez Ciebie zgody.

Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć:

  • upoważnieni pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Centrum,
  • podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

W przypadku gdy Gdańskie Centrum Świadczeń jest niewłaściwe do rozpatrzenia sprawy, Twoje dane osobowe trafią do właściwego organu.

Źródła pochodzenia danych

Obok danych osobowych pozyskanych od Ciebie, dane mogą pochodzić także od pracodawców oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia).

W zakresie wynikającym z przepisów prawa możesz żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa upoważniające do zachowania, kontroli i archiwizacji pozyskanych danych, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną Gdańskiego Centrum Świadczeń: Okresy przechowywania mogą  różnić się w zależności od celu przetwarzania.

Pozostałe klauzule informacyjne RODO