Klauzula informacyjna RODO dla osób ubiegających się o świadczenia

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. – (dalej: RODO), Gdańskie Centrum Świadczeń przedstawia poniższe informacje:

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
e-mail: gcs-kancelaria@gdansk.gda.pl
tel.: 58 326 50 00

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych osobowych w Gdańskim Centrum Świadczeń możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informację na adres gcs-iod@gdansk.gda.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia uprawnień do świadczeń.

Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć:

  • upoważnieni pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Centrum,
  • podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

W przypadku gdy Gdańskie Centrum Świadczeń jest niewłaściwe do rozpatrzenia sprawy, Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania Twojego pisma organowi właściwemu – na podstawie przepisu wskazanego w piśmie, do którego dołączona została niniejsza klauzula.

Źródła pochodzenia danych

Obok danych osobowych pozyskanych od Ciebie, dane mogą pochodzić także od pracodawców oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia).

W zakresie wynikającym z przepisów prawa możesz żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do ustalenia uprawnień do świadczeń.

Konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie Twojego wniosku bez rozpoznania.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przewiduje się przekazywania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa upoważniające do zachowania, kontroli i archiwizacji pozyskanych danych, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną Gdańskiego Centrum Świadczeń:

5 lat przy obsłudze następujących świadczeń:

  • dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne,
  • świadczenia dla uczniów i świadczenia dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe;

10 lat przy obsłudze następujących świadczeń:

  • zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze, świadczenie „Dobry Start” (300+),
  • zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowe świadczenie „Za życiem”,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

25 lat przy obsłudze następujących świadczeń:

  • świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.