Klauzula informacyjna RODO – monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. – (dalej: RODO), Gdańskie Centrum Świadczeń przedstawia poniższe informacje:

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
e-mail: gcs-kancelaria@gdansk.gda.pl
tel.: 58 326 50 00

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych osobowych w Gdańskim Centrum Świadczeń możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informację na adres gcs-iod@gdansk.gda.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w postaci rejestracji obrazu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia, na terenie Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć:

  • upoważnieni pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń,
  • usługodawca, któremu w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usługi monitoringu świadczonej dla Centrum – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
  • podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

Źródła pochodzenia danych

Twoje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia).

W zakresie wynikającym z przepisów prawa możesz żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe (zapisy monitoringu wizyjnego) będą przetwarzane (przechowywane) przez administratora danych wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania; po upływie tego okresu dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

W przypadku, gdyby nagrania obrazu stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Gdańskie Centrum Świadczeń powzięłoby wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, 3?miesięczny termin może ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.