Klauzula informacyjna RODO przeznaczona dla kandydatów do pracy w Gdańskim Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. – (dalej: RODO), Gdańskie Centrum Świadczeń przedstawia poniższe informacje:

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
e-mail: gcs-kancelaria@gdansk.gda.pl
tel.: 58 326 50 00

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych osobowych w Gdańskim Centrum Świadczeń możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informację na adres gcs-iod@gdansk.gda.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko.

Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Źródła pochodzenia danych

Dane osobowe są pozyskiwane wyłącznie od Ciebie, tj. od osoby której one dotyczą.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia).

W zakresie wynikającym z przepisów prawa możesz żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (również pozostałe dane osobowe, np. Twój wizerunek).

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Uzyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji / przez okres 1 roku od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji, chyba, że przechowywanie danych osobowych przez okres dłuższy wymagane jest przepisami prawa.

Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko.