„Mieszkanie na start” – wyższe dopłaty do czynszu

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Mieszkańcy lokali mieszkalnych, korzystający z dofinansowania w ramach programu „Mieszkanie na start”, mogą wystąpić z wnioskiem o podwyższenie wysokości dopłat. Sprawdź, czy może skorzystać z wyższej dopłaty i co musisz zrobić, żeby ją uzyskać.

Ważna informacja

Z wyższych dopłat mogą skorzystać wyłącznie osoby korzystające  z dofinansowania w ramach programu „Mieszkanie na start”, zamieszkujące w Gdańsku przy ulicy:

Michny 8,
Niecała 10,
Wróbla 23,
Kurza 14,
Kurza 15/16,
Niecała 9,
Szczygła 4.

Do tej pory, wysokość dopłaty ustalana była przez Gdańskie Centrum Świadczeń w oparciu o wysokość czynszu na moment rozpatrywania wniosku najemcy. Natomiast kwoty czynszów od tego czasu mogły ulec podwyższeniu. Niestety, dotychczas nie było możliwości uwzględniania podwyżki czynszu i wnioskowania o zwiększenie uzyskiwanych dopłat.

Sytuacja zmieniła się 16 lipca br., kiedy weszły w życie art. 27 i art. 33 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Dają one możliwość najemcom pobierającym dopłatę do czynszu wystąpienia z wnioskiem o podwyższenie wysokości dopłaty.

O jaką waloryzację może wnioskować najemca?

Przepisy wprowadziły dwa mechanizmy waloryzacji otrzymywanych dopłat do czynszu:

  • kwotowa
  • inflacyjna.

Kto może wnioskować o waloryzację kwotową?

Wniosek mogą składać najemcy, u których stawka czynszu za 1 m² wzrosła po dniu wydania decyzji przyznającej prawo do dopłaty, a przed dniem 16 lipca 2023 r.

Kwota dopłaty zostanie podwyższona o kwotę odpowiadającą różnicy między wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką tego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązującą w dniu zawierania umowy najmu tego lokalu a wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką tego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązującą w dniu 16 lipca 2023 r.

Wymagane dokumenty:

  1. kopia umowy najmu lokalu objętego umową w sprawie stosowania dopłat,
  2. kopia dokumentu potwierdzającego wysokość stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej, obowiązującej dla tego lokalu w dniu 16.07.2023 r.
  3. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie dopłaty do czynszu.

Wydanie decyzji zmieniającej wysokość dopłaty do czynszu podlega obowiązkowi wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł na konto Urzędu Miasta Gdańska numer:

PEKAO II O. Gdańsk: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

tytułem: „opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie dopłaty do czynszu, ul. ……….…. lokal nr …”.

Formularz wniosku o podwyższenie dopłaty do czynszu

Kiedy można starać się o waloryzację inflacyjną?

O tego rodzaju waloryzację można starać się jeżeli pomiędzy ostatnią i aktualną weryfikacją uprawnienia do dopłat nastąpiła podwyżka czynszu.

Wysokość waloryzacji jest ustalana proporcjonalnie do wzrostu stawki czynszu. Jednakże ten wzrost nie może przekroczyć różnicy między średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego ostatnio przez Główny Urząd Statystyczny w stosunku do roku poprzedzającego rok, w którym nastąpiła podwyżka czynszu.

Postępowanie w sprawie ustalenia nowej stawki dopłaty z uwzględnieniem waloryzacji inflacyjnej wymaga złożenia wniosku, który powinien najemca złożyć w terminie weryfikacji uprawnienia.

O waloryzację można wnioskować wielokrotnie w okresie stosowania dopłat co czynszu, oczywiście pod warunkiem, że nastąpiła podwyżka czynszu.


Podstawa prawna:

art. 33 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1114).