Świadczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby samotnie wychowujące dzieci? Jakie kryteria należy spełniać aby je uzyskać? To tylko niektóre z pytań, kierowanych do pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń przez osoby samotnie wychowujące dzieci.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 Jednym ze świadczeń dedykowanych osobom samotnie wychowującym dzieci jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Dodatek wypłacany jest miesięcznie w wysokości 193 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. Kwota ta podlega podwyższeniu o 80 zł, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnoprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku tego świadczenia osoba w pierwszej kolejności musi jednak uzyskać uprawnienia do zasiłku rodzinnego, a wiec spełnić obowiązujące kryterium dochodowe, wynoszące obecnie 674 zł na członka rodziny lub 764 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie jest adresowane do określonej grupy odbiorców, do których zalicza się wyłącznie: samotnie wychowującą matkę, czy też ojca, opiekuna faktycznego, który wystąpił do sądu o przysposobienie dziecka, opiekuna prawnego dziecka. Głównym jednak warunkiem uzyskania prawa do tego  dodatku jest jednak brak zasądzonych na rzecz dziecka alimentów od rodzica, czy też rodziców. Dotyczy to jednak zaledwie kilku powodów powstania takiej sytuacji: nie uznania dziecka przez ojca, śmierci rodzica lub rodziców, jak również oddalenia przez sąd powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka.
O takie wsparcie mogą ubiegać się również pełnoletnie osoby uczące się, które nie pozostają na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem od rodziców na ich rzecz alimentów. Niestety również ta grupa osób pierwszej kolejności musi uzyskać uprawnienia do zasiłku rodzinnego, a więc spełnić kryterium dochodowe.

Więcej informacji

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli ich egzekucja okazała się bezskuteczna.

Aby otrzymać świadczenie należy spełniać dwa podstawowe kryteria. Pierwszym z nich jest wiek – świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje do ukończenia 18 roku życia. Osoby uczące się lub studiujące mogą otrzymywać świadczenie do ukończenia nauki, jednak nie dłużej, niż do ukończenia 25 roku życia. W przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przyznawane jest bezterminowo.

Drugim kryterium, jakie należy spełnić jest dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł. Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

Więcej informacji

 

Inf. Grażyna Chmielewska