Orzeczenie o niepełnosprawności przedłużone

30 grudnia 2023 r. weszły w życie przepisy przedłużające do 30 września 2024 r. ważność orzeczeń o niepełnosprawności. Sprawdź szczegóły i zobacz, czy ta zmiana ma wpływ na Twoje orzeczenie oraz otrzymywane przez Ciebie świadczenia.

Temat przedłużenia orzeczeń miał swój początek za czasów pandemii i specustawy covidowej. W tym czasie po raz pierwszy ustawodawca wprowadził przepisy przedłużające z urzędu orzeczenia o niepełnosprawności. Po uchyleniu stanu pandemii, termin ważności orzeczeń był ponownie przedłużony, tym razem na postawie zmian do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy, wprowadzone ustawą z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, już trzeci raz regulują kwestię orzeczeń i terminu ich ważności.

Na podstawie zapisów ustawy z mocy prawa ulegają przedłużeniu orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przepisy dotyczą dwóch kategorii orzeczeń o niepełnosprawności:

  • wydanych na czas określony, które zachowały ważność  na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw,
  • których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r.

Ważność wyżej wskazanych orzeczeń został przedłużona do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia.

Z uwagi na wprowadzone przepisy Gdańskie Centrum Świadczeń będzie systematycznie dokonywało zmian decyzji ustalających prawo do świadczeń uzależnionych od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Dotyczy to zarówno świadczeń opiekuńczych, takich jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, ale także dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Postępowania będą prowadzone „z urzędu” co oznacza, że nie jest wymagany wniosek świadczeniobiorcy. Postępowanie zakończy się decyzją, która zostanie wysłana na adres wskazany w aktach sprawy.

Ważną informacją jest to, że osoby, których orzeczenie o niepełnosprawności straciło ważność po 5 sierpnia 2023 r. otrzymają wyrównanie świadczeń.

Na dalszą wypłatę świadczenia mogą liczyć także osoby, którym wcześniej przedłużono prawo do świadczeń do 31 grudnia 2023 r. lub 31 marca 2024 r. Tym osobom, świadczenia zostaną przedłużone na dalszy okres tj.  do 30 września 2024 r.

Uwaga: Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami uzyska nowe, ostateczne orzeczenie o niepełnosprawności, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Gdańskiego Centrum Świadczeń i złożenie wniosku o ustalenia prawa do świadczenia. 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 poz. 2768).