Uważaj na generatory wniosków o świadczenia!

W internecie są obecne portale oferujące pomoc w wypełnianiu formularzy wniosków, druków lub deklaracji. Portale te oferują również możliwość przesłania wypełnionego wniosku pocztą elektroniczną. Należy pamiętać, że strony te jedynie pomagają wypełnić formularze, jednak nie spełniają wymogu ustawowego do skutecznego złożenia wniosku np. o 500+ lub świadczenie „Dobry start”.

Wysyłając formularz wypełniony przy pomocy tego typu portali, osoba wnioskująca nie ma możliwości złożenia podpisu. A każdy prawidłowo złożony wniosek powinien zostać podpisany:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • podpisem zaufanym
  • podpisem osobistym

lub być uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Dlatego przypominamy, że jedynymi skutecznymi formami złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) i świadczenie Dobry Start (tzw. 300+) są: