Klauzula informacyjna RODO dla osób uczestniczących w webinarze

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. – (dalej: RODO), Gdańskie Centrum Świadczeń przedstawia poniższe informacje:

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
e-mail: gcs-kancelaria@gdansk.gda.pl
tel.: 58 326 50 00

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych osobowych w Gdańskim Centrum Świadczeń możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informację na adres gcs-iod@gdansk.gda.pl

Kategorie przetwarzania danych osobowych

Przetwarzaniu będą podlegały następujące kategorie danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail uczestnika webinaru.

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia przez Administratora webinaru dot. zasad składania wniosków o Gdański Bon Żłobkowy, udokumentowania udziału w nim i jego rozliczenia, tj. umożliwienia zapisu i uczestnictwa w nim Twojej osoby przekazania informacji dotyczących uczestnictwa, oraz zebrania informacji zwrotnej dotyczącej tego webinaru;
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, polegających na ustaleniu, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w webinarze.

Odbiorcy danych

Administrator zapewnia poufność Twoich danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Źródła pochodzenia danych

Dane osobowe są pozyskiwane wyłącznie od Ciebie, tj. od osoby której one dotyczą.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia).

W zakresie wynikającym z przepisów prawa możesz żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w webinarze.
Niepodanie przez Ciebie danych osobowych spowoduje brak możliwości udziału w webinarze.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Z uwagi na wykorzystywanie przez Administratora platformy do prowadzenia webinarów „Microsoft Teams” w formie on-line, Twoje dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na podstawie prawnej zawartej w RODO.

Informacje co do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla organizacji i realizacji webinarium lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Późniejsze przetwarzanie danych osobowych nastąpi w przypadkach i przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa oraz w okresach biegu terminów przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w webinarze.