Dodatki mieszkaniowe – zmiany od 1 lipca

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Od 1 lipca br. ulega zmianie ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Nowe przepisy zmieniają zasady ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Do ustawy wprowadzono m.in. nową definicję dochodu, nowy wskaźnik obliczania progu dochodowego – uprawniającego do pobierania dodatku. Zmiany dotyczą wniosków złożonych od 1 lipca br.

Nowe zasady wyliczenia dochodu

Przy wyliczaniu dochodu gospodarstwa domowego, kwotę najniższej emerytury zastąpi przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Wskaźnik ten ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jego wysokość zmienia się raz w roku i aktualnie wynosi 5 167,47 zł.

Nowe kryteria dochodowe

Dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy – poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekroczy:

 • w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia tj. 2 066,99 zł
 • w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia tj. 1 550,24 zł

Zmiana definicji dochodu

Dochód gospodarstwa domowego to:  – po odliczeniu kwot alimentów  – świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychód pomniejszony o: koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

Nowe zasady obliczania dochodu z działalności gospodarczej

 • działalność rozliczana na zasadach ogólnych

wysokość miesięcznego dochodu będzie ustalana na podstawie oświadczenia wnioskodawcy

 • działalność opodatkowana zryczałtowanym podatkiem

za miesięczny dochód będzie się przyjmować 1/12 dochodu – ogłaszanego corocznie przez ministra właściwego do spraw rodziny

Wyliczenie dochodu danego gospodarstwa domowego odnosi się wyłącznie do osób, które w chwili składania wniosku faktycznie na stałe zamieszkują w danym lokalu.

Wydatki za lokal 

Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego będzie trzeba dołączyć dokument potwierdzający wysokość wydatków, ponoszonych za mieszkanie z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, a nie jak dotychczas za miesiąc bieżący.

Powiększenie normatywnej powierzchni lokalu dla osób z niepełnosprawnościami

Nowe przepisy będą umożliwiały podwyższenie normatywnej powierzchni lokalu mieszkalnego o 15 m² – niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. Tym samym – takie prawo będzie przysługiwać również osobie z niepełnosprawnością –  prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe.  

Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie w tym zakresie.

Komu dodatek mieszkaniowy nie przysługuje

Wyłączenie obejmuje osoby przebywające w instytucjach zapewniających nieodpłatne, pełne i całodobowe utrzymanie, tj. w:

 • domu pomocy społecznej
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym
 • schronisku dla nieletnich
 • zakładzie poprawczym
 • zakładzie karnym
 • szkole, w tym w szkole wojskowej

Nowy formularz wniosku

Od 1 lipca br. obowiązuje nowy formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracja o dochodach.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dodatek mieszkaniowy oraz formularze wniosków

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o zmianach dotyczących dodatków mieszkaniowych zadzwoń na numer 572 986 946.