Świadczenia dla cudzoziemców

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Kiedy i o jakie świadczenia mogą ubiegać się cudzoziemcy? Na jakie kwoty mogą liczyć? Przygotowaliśmy zestawienie, zawierające podstawowe warunki, które pozwalają obcokrajowcom ubiegać się o świadczenia w Gdańskim Centrum Świadczeń, w tym główne informacje o świadczeniu pieniężnym dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka.

Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

 

Świadczenie

Kwota

Świadczenia przysługują osobom nie posiadającym obywatelstwa polskiego:

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej **

(Dz.U. z 2016 r. poz. 753)

miesięcznie, okres przyznania oraz miesięczna wysokość ustalana indywidualnie w decyzji Wojewody Pomorskiego

Jeśli posiadają ważną Kartę Polaka, i złożą wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

** Wniosek o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej składa się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, Oddział ds. Cudzoziemców. Gdańskie Centrum Świadczeń podejmie wypłatę świadczenia po otrzymaniu decyzji Wojewody Pomorskiego.

Zasiłek rodzinny,
do zasiłku mogą przysługiwać dodatki, odpowiednie do sytuacji rodzinnej osoby ubiegającej się

miesięcznie

95 zł na dziecko do 5 lat;

124 zł na dziecko w wieku 5-18 lat;

135 zł na dziecko w wieku 18-24 lat.

do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) *

– jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, *

– przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie

1. zezwolenia na pobyt stały,

2. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

3. zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego – w związku z okolicznościami dotyczącymi wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub – rezydentowi długoterminowemu UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej (ze względu na inne okoliczności wymienione w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach) lub

4. w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, *
posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę do sześciu miesięcy, przyjętych w celu podjęcia studiów oraz tych, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. *

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

1000 zł jednorazowo

Świadczenie rodzicielskie
(do 52 tygodnia życia dziecka)

1000 zł

miesięcznie

Świadczenia opiekuńcze:

1.  Świadczenie pielęgnacyjne

2.  Specjalny zasiłek opiekuńczy

3.  Zasiłek dla opiekuna

4.  Zasiłek pielęgnacyjny

miesięcznie

1.  1406 zł

2.  520 zł

3.  520 zł

4.  153 zł

Świadczenie wychowawcze, tzw. Program „Rodzina 500+”

500 zł

miesięcznie

– do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, *

– jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, *

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami dotyczącymi wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, *

posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę do sześciu miesięcy, przyjętych w celu podjęcia studiów oraz tych, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. *

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka nieuleczalnie chorego lub ciężko upośledzonego, tzw. Program „Za życiem”

4000 zł
jednorazowo

Posiadający prawo do świadczenia opieki zdrowotnej lub prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. *

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

w wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej niż 500 zł miesięcznie

– jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, *

– przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

1. zezwolenia na pobyt stały,

2. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

3. zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego rezydentowi długoterminowemu UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej (ze względu na inne okoliczności wymienione w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach), *
– przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku
z uzyskaniem
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. *

Dodatek mieszkaniowy

miesięcznie, okres przyznania oraz miesięczna wysokość ustalana indywidualnie w zależności od indywidualnej sytuacji osoby ustalanej w postępowaniu.

Gdy posiadają zalegalizowany pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamieszkują na terenie miasta Gdańska.

Do przyznania uprawnienia konieczne jest również spełnienie ustawowych kryteriów dochodowych oraz ew. dodatkowych wymagań regulowanych obowiązującymi przepisami.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Obniżka czynszowa

Stypendium szkolne

okres przyznania oraz miesięczna stawka ustalana indywidualnie

Zasiłek szkolny

jednorazowo, wysokość ustalana indywidualnie

Cudzoziemcy mogą również ubiegać się o wsparcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

* Jeżeli zamieszkują wraz z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy lub świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

WAŻNE Zezwolenia na osiedlenie wydane przed dniem 01.01.2014 r. z mocy prawa stały się zezwoleniami na pobyt stały.

Gdzie należy składać wnioski?
W Gdańsku rozpatrywaniem wniosków o przyznanie wymienionych świadczeń (poza świadczeniem pieniężnym dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka) zajmuje się Gdańskie Centrum Świadczeń. Wnioski o przyznanie poszczególnych świadczeń można składać:

Osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. 3 Maja 9 (budynek PUP)
80-802 Gdańsk

Korespondencyjnie:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje oraz druki wniosków?
Formularze druków oraz szczegółowe informacje dot. zasad ubiegania się o poszczególne świadczenia dostępne są na stronie Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl
Zachęcamy do skorzystania z usług Punktu Informacyjnego, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 92, lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl.

Więcej informacji dot. świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci/item/2144-karta-polaka-nowe-kompetencje-wojewody