Złóż wniosek o stypendium szkolne

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Już od 1 września można składać wnioski o stypendium szkolne. Dodatkowe środki na wydatki związane z edukacją mogą otrzymać rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Gdańska oraz spełniający określone kryterium dochodowe. Wnioski będą przyjmowane do 15 września.

Kto może skorzystać ze stypendium szkolnego?

Stypendium szkolne przysługuje uczniom do czasu zakończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia. Aby skorzystać ze świadczenia, należy spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, wsparcie przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gdańska. Drugim warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 600 zł na osobę w rodzinie. Rozpatrując wniosek o stypendium brany jest pod uwagę dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli z sierpnia – bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania.

Ważne! Przekroczenie dochodu w sierpniu nie zawsze oznacza definitywną odmowę przyznania świadczenia. Jeżeli w rodzinie, tuż przed złożeniem wniosku, nastąpiła utrata dochodu, to brany pod uwagę będzie dochód z miesiąca w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne przyznawanej jest na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Stypendium będzie wypłacane jako refundacja wydatków poniesionych na cele edukacyjne, na podstawie imiennych rachunków i faktur. Katalog asortymentu podlegającego refundacji jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. zakup podręczników, przyborów szkolnych, komputerów i akcesoriów komputerowych, kursów komputerowych, czy też kosztów korzystania z internetu.

Refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne, dokonane od 1 września danego roku szkolnego, za wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych. Ważne, żeby pamiętać, że ceny zakupionych rzeczy i usług oraz ich ilości muszą być racjonalne, wiarygodne i nie mogą odbiegać od cen rynkowych.

Wysokość stypendium ustalana jest na dany rok szkolny po otrzymaniu dotacji na dofinansowanie.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o stypendium szkolne można składać

osobiście

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku