Złóż wniosek o stypendium! Zostały tylko 3 dni!

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Przypominamy, że tylko do 15 września można składać wnioski o stypendia szkolne. Stypendium nie jest jedyną formą pomocy szkolnej oferowaną przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Zobacz, z jakiego wsparcia możesz skorzystać, jakie warunki musisz spełniać, żeby otrzymać świadczenia oraz gdzie złożyć wniosek.

Wydatki związane z edukacją dzieci dla wielu rodzin stanowią często duży problem. Rodziny te mogą skorzystać ze wsparcia Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) przysługuje uczniom zamieszkałym z na terenie Gminy Miasta Gdańska. Trzeba pamiętać, że miejscem zamieszkania małoletniego dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodzica.Z pomocy mogą skorzystać uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia), a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

STYPENDIUM SZKOLNE

Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby otrzymać stypendium szkolne?

Przyznawane jest przy spełnieniu kryterium dochodowego, ustalanego na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Np. jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu, przedstawia dochody rodziny za sierpień. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Kwota dochodu netto uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 514 złotych na osobę w gospodarstwie domowym ucznia.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września danego roku szkolnego. W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października danego roku szkolnego. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, dlatego wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.

Zasady wypłacania stypendium

Stypendium szkolne może być przyznane jako częściowa refundacja kosztów udokumentowanych i uznanych zakupów i opłat na cele edukacyjne. Refundacja dokonywana jest na podstawie oryginałów imiennych rachunków lub faktur dostarczonych niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż do końca okresu, na który przyznano stypendium w danym roku szkolnym. Razem z dowodami zakupów należy złożyć zestawienie faktur i rachunków, które dokumentują wydatki poniesione na cele edukacyjne dla ucznia na przygotowanym druku.

Refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne, dokonane w okresie roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, czyli od 1 września, za wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych.

Przyznanie i wypłata wyprawki szkolnej na refundację podręczników uniemożliwia rozliczenie przyznanego stypendium szkolnego na podstawie tych samych rachunków, faktur VAT lub oświadczeń złożonych w szkole.

W jakiej wysokości wypłacane jest stypendium szkolne?

Stypendium wynosi od 94,40 zł do 236,00 zł miesięcznie. Jego wysokość uzależniona jest od dochodów rodziny. Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty

ZASIŁEK SZKOLNY

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zaistniałego zdarzenia losowego, np. nagłej utraty pracy rodzica lub opiekuna ucznia, śmierci członka rodziny posiadającego źródło dochodu, pożaru mieszkania lub skutki klęski żywiołowej bezpośrednio dotyczącej gospodarstwa domowego ucznia i wpływającej na jego edukację.

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny. Zasiłek szkolny jest przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, a jego wysokość nie może przekroczyć jednorazowo 590 zł.

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Osoby lub rodziny, mające ustalone prawo do zasiłku rodzinnego, mogą ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego, związane z kształceniem dziecka.

 • DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO przyznawany jest w wysokości 80 zł miesięcznie (od 1 listopada 2016 r. 90 zł) na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 100 zł (od 1 listopada 2016 r. 110 zł) na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, jeśli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO wypłacany jest jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko. Przysługuje również na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę”. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto dany rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
 • DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA przyznawany jest na okres 10 miesięcy i przysługuje:
 1. w wysokości 105 zł miesięcznie (od 1 listopada 2016 r. 113 zł), w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Prawo do tego dodatku nabywają także dzieci lub osoby uczące się w gimnazjum lub szkole podstawowej, posiadające orzeczenie
  o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 2. w wysokości 63 zł miesięcznie (od 1 listopada 2016 r. 69 zł), w celu zapewnienia dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Głównym punktem przyjmowania wniosków będzie punkt przy ul. 3 Maja 9 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy – I piętro). Na osoby korzystające z punktu czeka wiele stanowisk przyjmowania interesantów, automatyczny system kolejkowania, poczekalnia oraz pokój zabaw dla dzieci. Co ważne, budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Osoby odwiedzające ten punkt mogą skorzystać również z pomocy Punktu Informacyjnego.

Od 1 do 30 września pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń spodziewają się największej ilości wniosków. Dlatego w okresie tym uruchomionych zostanie 6 punktów tymczasowych. Punkty te będą zlokalizowane nie tylko w centrum, ale również w dalej położonych dzielnicach.

Wnioski o zasiłek rodzinny, stypendia i zasiłki szkolne można składać, a także o świadczenie z funduszu :

Osobiście w punkcie głównym

Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. 3 Maja 9 (budynek PUP – I piętro)

Godziny otwarcia

 • Od 1 do 30 września: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00
 • Od 1 października: poniedziałek od 8:00 do 15:30; wtorek, czwartek i piątek od 8:00 do 15:00; środa od 8:00 do 17:00
 • Dodatkowo wnioski można składać w dwie soboty, tj. 10 i 24 września w godz.
  od 8:00 do 14:00

Osobiście w jednym z sześciu tymczasowych punktów obsługi (czynne od 1 do 30 września 2016 r.)

 • PSM Przymorze – Klub „Piastuś”, ul. Piastowska 98 A
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Wodnika 57
 • Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Sienna 6
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego, ul. Azaliowa 18
 • NZOZ „Przychodnia Morena”, ul. Jaśkowa Dolina 105
 • Urząd Miejski w Gdańsku Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

Godziny otwarcia

 • Punkt obsługi przy ul. Siennej 6: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00
 • Punkty obsługi przy ul. Azaliowej 18 i ul. Wodnika 57: poniedziałek i środa w godz. od 9:00 do 16:00
 • Pozostałe 3 tymczasowe punkty obsługi: od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00

Korespondencyjnie

Gdańskie Centrum Świadczeń
Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Nie chcesz stać w kolejce? Umów się przez telefon!

Zachęcamy do telefonicznej rezerwacji wizyt! Dzięki takiemu rozwiązaniu, osoby chcące złożyć wniosek mogą przyjść o określonej godzinie i złożyć dokumenty bez konieczności długiego oczekiwania w kolejce.

Osoby, które chcą złożyć wniosek mogą umówić się na dogodny termin wizyty w punkcie przy ul. 3 Maja 9, dzwoniąc pod numer telefonu 513 902 853. Pracownik Centrum dobierze wolny termin, odpowiadający danej osobie. Po dokonaniu rejestracji osoba umawiająca się otrzyma maila z potwierdzeniem terminu i godziny wizyty oraz krótką instrukcją postępowania po przyjściu do punktu obsługi.

Gdzie można znaleźć więcej informacji oraz wymagane druki?

Formularze druków, szczegółowe informacje dot. poszczególnych form wsparcia oraz wykaz punktów przyjmowania wniosków dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl. Oczywiście, formularze wniosków dostępne będą także we wszystkich punktach przyjmowania wniosków.

Zachęcamy do skorzystania z usług Punktu Informacyjnego, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89, lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl