Orzeczenia o niepełnosprawności oraz karty pobytu w czasie epidemii COVID-19

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Wraz z wprowadzeniem stanu epidemii, wprowadzono również szereg uregulowań prawnych, które mają za zadanie chronić obywateli przed niekorzystnymi skutkami wywołanymi sytuacją epidemiologiczną. Przypominamy, że przepisy te dotyczą także osób niepełnosprawnych oraz obcokrajowców, którzy przebywają i pracują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby niepełnosprawne

Orzeczenia, których ważność kończy się w okresie obowiązującego stanu epidemii zostają automatycznie przedłużone do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Warunkiem jest jednak aby, w tym okresie nie zostało wydane nowe orzeczenie.

Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne organy emerytalno – rentowe, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu epidemii, będą przedłużone o kolejne trzy miesiące.

Co to oznacza?

Osoba pobierająca świadczenia uzależnione od niepełnosprawności np.:

  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz
  • podwyższony dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

będzie miała z urzędu przedłużone prawo do tych świadczeń.

W przypadku świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy np. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, prawo zostanie ustalone nie dłużej niż  do końca okresu zasiłkowego tj. 31 października 2021r.

Nie trzeba składać wniosku

Przedłużenie prawa do świadczeń nie wymaga złożenia nowego wniosku. Gdańskie Centrum Świadczeń samodzielnie sprawdzi osoby, którym w danym miesiącu skończyło się orzeczenie i wyda nową decyzję.

W ramach ww. postępowania będziemy musieli potwierdzić, czy świadczeniobiorca spełnia warunki do kontynuacji świadczeń. Większość danych pozyskamy sami z dostępnych systemów. W przypadku konieczności uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień, będziemy kontaktowali się z zainteresowanymi telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

WAŻNE!

Świadczenia będą przedłużane, jednak nie dłużej niż do momentu wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności. Informację o otrzymaniu nowego orzeczenia należy niezwłocznie zgłosić w Gdańskim Centrum Świadczeń.

Cudzoziemcy

Analogiczna sytuacja dotyczy cudzoziemców, którym upłynął termin ważności dokumentów legalizujących pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważność tych dokumentów ulega wydłużeniu do upływu 30 dnia od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że wszelkie uprawnienia wynikające z tych tytułów również będą przedłużone. Wypłata świadczeń zostanie przedłużona z urzędu i nie ma potrzeby składania nowych wniosków. Jednak zanim pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń zmienią decyzję, będą kontaktować się z wnioskodawcą, celem potwierdzenia, czy w międzyczasie nie zaszły inne okoliczności, które uniemożliwiałyby ich dalszą wypłatę.

Ważne jest, aby cudzoziemcy, którzy otrzymają nową decyzję o pozwoleniu na pobyt stały/czasowy, dostarczyli  ten dokument do naszego Centrum. W przeciwieństwie bowiem do orzeczeń do niepełnosprawności, nie dysponujemy możliwością dostępu do baz zewnętrznych oraz samodzielnego sprawdzenia  statusu obcokrajowców.

Wszelkie pytania można kierować dzwoniąc na infolinię GCŚ pod numer tel.: (58) 326 79 89 oraz przesyłając wiadomość na adres e-mail: info@gcs.gda.pl