Wynajmujesz lub podnajmujesz lokal mieszkalny? Sprawdź, czy możesz otrzymać dodatek mieszkaniowy!

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Jeżeli  wynajmujesz lub podnajmujesz lokal mieszkalny i nie radzisz sobie z opłatami, to możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pamiętaj, lepiej zawczasu zorientować się, czy tego rodzaju pomoc finansowa się należy, żeby nie popaść w długi.

Dodatki mieszkaniowe są szczególnym rodzajem świadczenia pieniężnego. Przysługuje on osobom o niskich dochodach, znajdującym się w trudnej sytuacji, które mają tytuł prawny do mieszkania. Pomoc ta ma umożliwić zapłatę czynszu oraz pokryć inne wydatki za zajmowany lokal. Prawo do tego świadczenia ustala się na zasadach określonych w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy musi spełnić łącznie trzy warunki:

  1. posiadać tytuł prawny do mieszkania (w Twoim przypadku jest to umowa najmu lub podnajmu),
  2. spełnić kryterium dochodowe,
  3. oraz zajmować lokal o określonej normatywnej powierzchni użytkowej.

Jeżeli posiadasz umowę najmu lub podnajmu masz już pierwszy warunek spełniony aby otrzymać dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy jest dedykowany przede wszystkim najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach, do których przysługuje prawo spółdzielcze, osobom mieszkającym w budynkach stanowiących ich własność, właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, a także osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekującym na lokal zamienny lub socjalny.

Jakiego dochodu nie wolno przekroczyć?

Świadczenie to przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Obecnie kryterium dochodowe wynosi:

  • 1802,15 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1287,25 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego można nadal otrzymać dodatek ale pomniejszony o wysokość nadwyżki dochodu.

Kolejnym warunkiem do spełnienia jest metraż lokalu.

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.

 

Powierzchnia normatywna
Liczba osób zamieszkujących w lokaluPowierzchnia normatywnaMaksymalna powierzchnia użytkowa kwalifikująca do otrzymania dodatku mieszkaniowego
1 osoba35 m245,5 m2
2 osoby40 m252,0 m2
3 osoby45 m258,5 m2
4 osoby55 m271,5 m2
5 osób65 m284,5 m2
6 osób70 m291,0 m2
W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m² jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Co ważne, o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego mogą zwracać się osoby już czynszowo zadłużone.

Po przyznaniu dodatku mieszkaniowego trzeba jednak pamiętać o bieżącym regulowaniu opłat, w przeciwnym razie wypłata dodatku zostanie wstrzymana..

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest maksymalnie na okres 6 miesięcy. Po upływie tego okresu istnieje możliwość złożenia wniosku na kolejny okres.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DODATKU MIESZKANIOWEGO